Thông tin luận án đưa lên mạng, Mã số 62 42 40 01

Tên đề tài: Nghiên cứu đa dạng vi sinh vật và một số gen liên quan đến khả năng phân hủy 2,4,5-T và dioxin trong đất nhiễm chất độc hóa học

Chuyên ngành: Vi sinh vật học

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Bá Hữu

Cán bộ hướng dẫn: 1. PGS. TS. Đặng Thị Cẩm Hà 2. PGS. TS. Nông Văn Hải

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Xem tiếp...

Thông tin luận án đưa lên mạng, Mã số: 62 42 30 05

Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng bức xạ gamma và chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa chịu hạn.

Chuyên ngành: Sinh lý học thực vật;

Nghiên cứu sinh: Lê Thị Bích Thủy

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đức Thành

Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Xem tiếp...

Thông báo tuyển sinh tiến sỹ năm 2010

(08/01/2010)

     Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển sinh sau đại học (bậc Tiến sĩ) năm 2010 thuộc các chuyên ngành sau:

  • Sinh lý học người và động vật               Mã số: 62 42 30 01
  • Sinh lý học thực vật                             Mã số: 62 42 30 05
  • Lý sinh học                                         Mã số: 62 42 30 10
  • Hóa sinh học                                      Mã số: 62 42 30 15
  • Vi sinh vật học                                    Mã số: 62 42 40 01
  • Di truyền học                                      Mã số: 62 42 70 01

Thời gian tuyển sinh: ngày 26, 27, 28/3/2010

Thông tin chi tiết: pdf tuyensinh2010 203.81 Kb