Giấy mời Seminar khoa học ngày 28/09/2018

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.
Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề: "Nghiên cứu ứng dụng chất hoạt hóa bề mặt sinh học từ vi sinh vật biển trong xử lý ô nhiễm hydrocarbon dầu mỏ";
Người trình bày: TS. Kiều Thị Quỳnh Hoa, Phòng Vi sinh vật dầu mỏ.
2. Tên chủ đề: "Bảo tồn, khai thác và phát triển Bộ sưu tập vi khuẩn Bacillus thuringiensis Việt Nam";
Người trình bày: TS. Lê Thị Minh Thành, Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen VSV.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 28 tháng 09 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học Ngày 14/09/2018

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự báo cáo khoa học với chủ đề sau:
1.Tên chủ đề 1: Ứng dụng vi sinh vật tạo Biofilm trong xử lý ô nhiễm dầu
Người trình bày: TS. Lê Thị Nhi Công, Phòng Công nghệ sinh học môi trường
2. Tên chủ đề 2: Nghiên cứu xạ khuẩn nội sinh trên cây có múi đặc sản ở miền Bắc Việt Nam và tiềm năng ứng dụng của chúng
Người trình bày: TS. Phan Thị Hồng Thảo, Phòng Vi sinh vật đất
Thời gian: 15h ngày 14 tháng 9 năm 2018 (Thứ sáu)
Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Nhà A10 - Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trân trọng kính mời./.

Giấy mời Seminar khoa học Ngày 31/08/2018

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề: "Ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen (CRISPR/Cas9) trong nghiên cứu cơ bản và tạo giống cây trồng";
Người trình bày: TS. Đỗ Tiến Phát, Phòng Công nghệ tế bào thực vật.

2. Tên chủ đề: "Metagenome của đất nhiễm nặng chất diệt cỏ/Dioxin";
Người trình bày: PGS.TS. Đặng Thị Cẩm Hà, Phòng Công nghệ sinh học tái tạo môi trường.

Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 31 tháng 08 năm 2018.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.