20-08-2013 - Mẫu biên bản và Phiếu nhận xét đánh giá cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Nhà nước

Hội đồng khoa học công nghệ đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở, Viện Công nghệ sinh học đề nghị các đề tài khi thực hiện nghiệm thu Qui trình Khoa học Công nghệ dùng đúng các biểu mẫu sau:


1. Biên bản đánh giá cấp cơ sở kết quả đề tài KHCN cấp Nhà nước (download tại đây)
2. Phiếu nhận xét và đánh giá cấp cơ sở kết quả đề tài KHCN cấp Nhà nước (download tại đây)

Trân trọng./.

Viện Công nghệ sinh học

Xử lý tin: Nguyệt Minh