Việt Nam xây dựng 3 trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia

Việt Nam sẽ xây dựng và phát triển 3 Trung tâm Công nghệ Sinh học cấp quốc gia tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam, theo quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về "Quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025"

 

Quyết định quy hoạch này được tiến hành với mục đích gây dựng sự liên kết hỗ trợ lẫn nhau trong mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, từ đó nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo định hướng lâu dài.

Cụ thể, đến năm 2020 sẽ đầu tư và phát triển 03 trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam trên cơ sở Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Công nghệ sinh học thuộc Đại học Huế và Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó sẽ đầu tư và phát triển đồng bộ 10 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia với định hướng quy hoạch cấp quốc gia là có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ

Đặc biệt, giai đoạn 2020-2025 sẽ phát triển 03 trung tâm công nghệ sinh học quốc gia nêu trên đạt trình độ tương đương khu vực ASEAN, trong đó có ít nhất 01 trung tâm đạt trình độ thế giới.

Quy mô về nhân sự của quyết định quy hoach mạng lưới 03 trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia sẽ ưu tiên tập trung đào tạo lại đội ngũ cán bộ khoa học hiện có theo hướng hình thành các ê-kíp làm việc, đào tạo ở nước ngoài cho đội ngũ chuyên gia trình độ cao. Thêm vào đó là chú trọng đào tạo các chuyên gia có trình độ cao (thạc sỹ, tiến sỹ, sau tiến sỹ), đội ngũ kỹ thuật viên trong nước có kỹ năng chuyên môn.