22-03-2012 - Thông báo tài trợ NCCB năm 2012 của Quỹ NAFOSTED

Theo Công văn số 31/QPTKH ngày 20/3/2012 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia về việc tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2012, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) thông báo tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên thực hiện từ năm 2012.

 

Thời hạn nhận hồ sơ xét duyệt đợt này bắt đầu từ 08h30 ngày 02/4/2012 đến 16h30 ngày 25/4/2012. Các hồ sơ nhận được sau thời hạn này sẽ xét chọn vào đợt sau.

 

Thông tin chi tiết về chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản của Quỹ năm 2012 đã được đăng tải trên trang web của Quỹ từ tháng 02/2012 tại địa chỉ www.nafosted.vn


Xử lý tin: Nguyệt Minh