Giấy mời Seminar khoa học ngày 16/08/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
1. Tên chủ đề 1: "Xây dựng hệ xúc tác tế bào E. coli tái tổ hợp dựa trên hệ thống cytochrome P450 để tạo ra các dẫn xuất oxy hóa sesquiterpene";
Người trình bày: TS. Lý Thị Bích Thủy, Phòng Sinh hóa thực vật.
2. Tên chủ đề 2: "Prodigiosin từ vi sinh vật, tiềm năng và ứng dụng";
Người trình bày: TS. Nguyễn Sỹ Lê Thanh, Phòng Công nghệ sinh học enzyme.
Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 16 tháng 8 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.