Giấy mời Seminar khoa học ngày 13/09/2019

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:

1. Tên chủ đề 1: "Biểu hiện tăng cường HNF4α thông qua hệ thống TET-ON để biệt hóa tạo tế bào giống tế bào gan từ tế bào gốc cuống rốn";
Người trình bày: TS. Nguyễn Văn Hạnh, Phòng Công nghệ phôi.
2. Tên chủ đề 2: "Hấp phụ - phản hấp phụ: phương pháp thu hồi bacteriocin hiệu quả ở quy mô sản xuất lớn";
Người trình bày: TS. Hoa Thị Minh Tú, Phòng Công nghệ vật liệu sinh học

Thời gian: 15:00-17:00, thứ 6, ngày 13 tháng 9 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học.
Trân trọng kính mời./.