VEF thông báo Chương trình học bổng tại Hoa Kỳ năm 2014 - 2015

Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) thông báo các Chương trình học bổng sau đại học của Chính phủ Hoa Kỳ năm 2014 và 2015

Quỹ Giáo dục Việt Nam (Vietnam Education Foundation - VEF) được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ theo Đạo luật Quỹ Giáo dục Việt Nam năm 2000 với mục đích thiết lập các hoạt động trao đổi giáo dục dành cho công dân Việt Nam theo học các chương trình đào tạo sau đại học và phát triển chuyên môn tại các trường đại học Hoa Kỳ và dành cho công dân Hoa Kỳ tham gia giảng dạy tại các trường đại học tại Việt Nam. Qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam phục vụ lợi ích chung của cả hai nước. Các hoạt động trao đổi giáo dục của VEF tập trung vào các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và y tế.


VEF thông báo về số lượng học bổng trong các chương trình và thời hạn nộp hồ sơ của các chương trình học bổng/ tài trợ của VEF năm 2014 và 2015 như sau:

1.     Chương trình học bổng năm 2015: Cấp học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam sang Hoa Kỳ theo học các chương trình Thạc sỹ và Tiến sỹ

-         Thời hạn nộp hồ sơ: 10/12/2013 - 10/4/2014
-         Số lượng học bổng:   40 suất (tối đa)
-         Email liên hệ:            vef2015@vef.gov
 
2.     Chương trình Học giả năm 2015 - 2016: Tài trợ cho các công dân Việt Nam đã có bằng Tiến sỹ tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn sau tiến sỹ tại Hoa Kỳ

-         Thời hạn nộp hồ sơ: 20/01/2014 - 10/4/2014
-         Số lượng học bổng:   03 suất (tối đa)
-         Email liên hệ:            vs@vef.gov

3.     Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam năm 2014 - 2015: Tài trợ cho các giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại các trường đại học và các viện nghiên cứu của Việt Nam

-         Thời hạn nộp hồ sơ: 01/10/2013 - 28/02/2014
-         Số lượng học bổng:   01 suất (tối thiểu)
-         Email liên hệ:            usfs@vef.gov

Chi tiết về điều kiện dự tuyển, hồ sơ trực tuyến vui lòng xem tại website: www.vef.gov

Nguồn: VEF
Xử lý tin: Nguyệt Minh