Chương trình học bổng toàn phần Postdoc của Tổ chức IIASA, Cộng hòa Áo


Ngày 01/01/2013, Việt Nam chính thức gia nhập và là thành viên thứ 21 của Tổ chức IIASA (Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế, Áo).

Sau khi là thành viên chính thức, tổ chức IIASA gửi thông báo đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cơ quan đại diện của Việt Nam về Chương trình học bổng sau tiến sỹ hàng năm dành cho các nước là thành viên của IIASA.


Chương trình học bổng này kéo dài từ 12 đến 24 tháng. Lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với chiến lược của IIASA bao gồm năng lượng và biến đổi khí hậu, lương thực và nước, đói nghèo và bình đẳng.

Hồ sơ đăng ký được tiếp nhận 2 lần một năm, trước ngày 1/12/20131/10/2014. Mọi thông tin liên quan tới Chương trình học bổng ứng viên truy cập vào trang web của IIASA để tìm hiểu và đăng ký trực tiếp:

http://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdoctoralProgram/Apply/Application-2014.en.html

 

Nguồn tin: Viện HLKHCNVN
Xử lý tin: Nguyệt Minh