KTV. Trương Thị Thu

  • truongthithuKỹ thuật viên
  • 1982 Tốt nghiệp Trường Văn Thư lưu trữ, Xuân Đỉnh, Hà Nội
  • Công tác tại phòng từ  9/1982 đến nay