PGS.TS. Nguyễn Văn Cường

nguyenvancuong

 • Chức vụ: Nghiên cứu viên cao cấp
 • Tel: +08 04 38362430; Fax: +08 04 38363144
 • E-mail: cuong@ibt.ac.vn

 

Quá trình đào tạo và công tác

 • 1968 - 1973 Sinh viên Đại học tổng hợp Babes-Boya, Rumani
 • 1980-1984 Nghiên cứu sinh Trung tâm sinh học phân tử –Berlin, Viện Hàn lâm khoa học Đức
 • 10.1984 Nhận học vị Tiến sỹ về Sinh học phân tử
 • 1984- 1986: Cộng tác viên khoa học tại Trung tâm sinh học phân tử  Berlin Buch, Viện Hàn lâm khoa học 
 • 10.1989: Trưởng phòng Phòng Sinh hóa và tế bào. Trung tâm Sinh lý hóa sinh người và động vật.
 • 1992 -1993 Postdoc tại Viện Miễn dịch Quốc gia New Dehli, ấn  Độ
 • 1993 Trưởng phòng Công nghệ Gen động vật, Viện Công nghệ Sinh học.
 • 1997 -1999 Posdoc tại Viện Kỹ thuật Sinh hóa Stuttgart, CHLB ĐứcUỷ viên Hội đồng khoa học , Viện CNSHUỷ viên Hội đồng biên tập Tạp chí The Journal of Reproduction and Development (Japan)Uỷ viên Hội đồng biên tập Tạp chí Công nghệ Sinh học