Thông tin luận án NCS Châu Ngọc Điệp

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tìm kiếm các hoạt chất gây độc tế bào ung thư từ loài san hô mềm Menella woodin ở vùng biển Cô Tô
Chuyên ngành: Hóa sinh học Mã số: 9420116
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Châu Ngọc Điệp

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoài Nam và PGS.TS. Đỗ Thị Thảo
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
     1. Đây là nghiên cứu đầu tiên từ loài san hô mềm Menella woodin, đã tiến hành phân lập, xác định cấu trúc hóa học của 17 hợp chất (MW1-MW17) gồm có 08 hợp chất mới và 09 hợp chất đã biết và được chia thành 2 lớp chất là sesquiterpenoid và steroid. Các chất mới Menellsteroid E (MW1), Menellsteroid F (MW2), Menellsteroid G (MW3), Menellsteroid H (MW4) thuộc lớp chất steriod và các chất mới (1S,2R,8S,10R)-1,8-epoxy-2-hydroxy-guaian-3,5,7-trien-12,8-olide (MW8), (1R,2S,8S,10R)-1,2 dihydroxy-8-methoxy-guaian-3,5,7-trien-12,8-olide (MW9), Menelloide F (MW10) và Menelloide G (MW11) thuộc lớp chất sesquiterpenoid.
     2. Hợp chất Menellsteroid E (MW1) có mức hoạt tính gây độc tế bào ung thư tốt nhất với giá trị IC50 = 3,02 - 4,69 µg/ml trên tất cả các dòng tế bào ung thư khác nhau, Menellsteroid H (MW4) có mức hoạt động với giá trị IC50 = 6,72 - 12,65 µg/ml và Menellsteroid B (MW6) có giá trị IC50 = 8,05 - 14,40 µg/ml.