Phòng Công nghệ phôi

  • Tên phòng: Phòng Công nghệ phôi
  • Địa chỉ: Nhà B4
  • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Văn Hạnh
  • Điện thoại: 024.7562902, 0985255047     Fax: 024 ...     E-mail: nvhanh@vast.ac.vn

Phòng Công nghệ phôi là đơn vị nghiên cứu khoa học thuộc Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tiền thân của Phòng là Phòng Sinh học Sinh sản và Phát triển (1983-1992), được thành lập trực thuộc Trung tâm Khoa học Đà Lạt và Văn phòng Viện Khoa học Việt Nam để tham gia các chương trình phát triển tiềm lực khoa học của Viện tại Tây Nguyên. Năm 1992, theo chủ trương tổ chức lại các đơn vị nghiên cứu của Viện Khoa học Việt Nam, Phòng sát nhập vào Viện Công nghệ sinh học và đổi tên là Phòng Công nghệ Phôi .
Qúa trình hoạt động của Phòng gắn liền với việc thâm nhập và phát triển các công nghệ sinh sản hiện đại vào Việt Nam. Kể từ kết quả nghiên cứu cấy phôi trên động vật thực nghiệm thành công lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1978 cho tới nay, Phòng đã khởi xướng và đã chủ trì nhiều đề tài nhà nước, đề tài cấp Bộ về chuyển giao, phát triển ứng dụng các công nghệ sinh học lạnh, công nghệ thụ tinh ống nghiệm, chọn lọc giới tính, cấy phôi, nhân bản vô tính, phục vụ phát triển chăn nuôi gia súc, thủy sản và bảo vệ đa dạng sinh học. Gần đây, để đáp ứng nhu cầu phát triển các lĩnh vực y sinh tái tạo hiện đại và phát triển công nghệ tế bào gốc, Phòng đang triển khai thêm các nội dung nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh sản để sản xuất tế bào gốc động vật và công nghệ tế bào gốc trung mô người, từ nghiên cứu phân lập, nhân nuôi và biệt hóa thành các tế bào chức năng.
Hiện tại , Phòng có 08 cán bộ , nhân viên do Phòng trực tiếp quản lý ( trong đó có 2 Tiến sĩ , 03 nghiên cứu sinh và 01 Thạc sĩ ) và hoạt động trong 2 nhóm chuyên đề : Công nghệ Phôi vật nuôi và động vật hoang dã , Công nghệ tế bào gốc và ứng dụng y- sinh.

Xem tiếp...