Lĩnh vực nghiên cứu

  • Nghiên cứu phát triển công nghệ cấy nhân và nhân bản vô tính tạo các dòng tế bào gốc có giá trị y-sinh; công nghệ bảo quản lạnh phôi động vật.
  • Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích dựa trên kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, y học; chế tạo kit chẩn đoán; tạo dòng tế bào phục vụ chẩn đoán, sản xuất vaccine và chế phẩm sinh học cho nuôi trồng thủy sản.