Công trình khoa học

Công bố quốc tế 2014 – 2018:

1. Development of large and small blastomeres from 2-cell embryos produced in vitro in pigs. Dang-Nguyen TQ, Viet-Linh N, Somfai T, Haraguchi S, Xuan Nguyen B. Anim Sci J. 2014 May;85(5):517-23

2. Synergistic Effect of Permeable and Impermeable Cryoprotectants on the Survival and Hatching Rate of Sutchi Catfish (Pangasius hypophthalmus) Embryos Treated at Subzero Temperatures. Bui X.N., Nguyen T.H., Nguyen T.T., Nguyen T.N., Nguyen T.U., Nguyen T.H., Ha T.N.N., Truong V.T., Nguyen V.L., Nguyen V.H., Barbara B.W., 2014. Asian J. Agr. Foo. Sci., Vol 2(3): 196-203.

3. B.X. Nguyen, N.T. Uoc, N.T. Thanh, N.V. Linh, L.C. Bui, N.V. Hanh and D.D. Long (2014) eproduction in the Swamp Buffalo (Bubalus bubalis). In: Bubaline Theriogenology, Purohit G.N. (Ed.). International Veterinary Information
Service, Ithaca NY (www.ivis.org), 2014; A5733.1009.

4. Production of Ban miniature pig embryos by in vitro fertilization: A comparative study with Landrace. Nguyen BX, Kikuchi K, Uoc NT, Dang-Nguyen TQ, Linh NV, Men NT, Nguyen TT, Nagai T. Anim Sci J. 2015 May;86(5):487-93.

5. Deletion of Nkx2-5 in trabecular myocardium reveals the developmental origins of pathological heterogeneity associated with ventricular non-compaction cardiomyopath. (2018). Caroline Choquet, Thi Hong Minh Nguyen, Pierre Sicard, Emeline Buttigieg, Thi Thom Tran, Frank Kober, Isabelle Varlet, Rachel Sturny, Mauro W. Costa, Richard P Harvey, Catherine Nguyen, Pascal Rihet, Sylvain Richard, Monique Bernard, Robert G. Kelly, Nathalie Lalevée, Lucile Miquerol. Plos Genetics (accepted).

6. Effect of cell membrane permeability protein on porcine oocyte vitrification. Van Hanh N., Viet Linh N., Nghia Son H. and Trung Kien D., CryoLetters 2016. 37 (2), 103-109.

7. Expression of DNA repair genes in porcine oocytes before and after fertilization by ICSI using freeze-dried sperm. Men NT, Kikuchi K, Furusawa T, Dang-Nguyen TQ, Nakai M, Fukuda A, Noguchi J, Kaneko H, Viet Linh N, Xuan Nguyen B, Tajima A. Anim Sci J. 2016 Nov;87(11):1325-1333.

8. Successful In Vitro Maturation of Oocytes Collected from Whole Porcine Ovaries Vitrification. Van Hanh N., Viet Linh N., Nghia Son H., E.J. Bio., 2016. 12(4): 433-438.

9. Sucrose assists selection of high-quality oocytes in pigs (2018) Dang-Nguyen TQ, Nguyen HT, Somfai T, Wells D, Men NT, Viet-Linh N, Noguchi J, Kaneko H, Kikuchi K, Nagai T. Animal Science Journal (Epub ahead of print).

10. Optimization of the in vitro fertilization protocol for frozen epididymal sperm with low penetration ability in Ban - a native Vietnamese pig. (2018) Nguyen Viet Linh, Tamas Somfai, Thi Hiep Nguyen, Nguyen Thi Nhung, Nguyen Thi Hong, Nguyen Hoang Thinh, Nguyen Khanh Van, Dong Van Quyen, Chu Hoang Ha, Nguyen Thanh Son, Kazuhiro Kikuchi. Animal Science Journal (accepted)

11. Maturation ability after transfer of freeze-dried germinal vesicles from porcine oocytes (2018). Thanh Quang DANG-NGUYEN, Hiep Thi NGUYEN, Men Thi NGUYEN, Tamas SOMFAI, Junko NOGUCHI, Hiroyuki KANEKO, Kazuhiro KIKUCHI. Animal Science Journal (accepted)

12. Sex-Mediated Response to the Beta-Blocker Landiolol in Sepsis: An Experimental, Randomized Study. Mathieu Calypso, Desrois, Martine, Kober Frank, Lalevée Nathalie, Lan Carole, Fourny Natacha, Iché-Torres Magali, Tran Thi Thom, Lê Linh Thuy, Singer Mervyn, Mège Jean-Louis, Bernard Monique, Leone Marc. April 7;2018. Critical Care Medicine. (Epub ahead of print).

Công bố trong nước 2014 – 2018:

1. Lê Bắc Việt, Nguyễn Huy Hoàng, Vi Đại Lâm, Nguyễn Văn Hạnh. 2014. Nghiên cứu bước đầu biệt hóa tế bào gốc trung mô cuống rốn định hướng thành tế bào gan thông qua yếu tố phiên mã HNF-4a, Tạp chí Công nghệ sinh học 12(3): 409-415.

2. Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Hiệp, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Việt Linh, Nguyễn Thị Ước, Bùi Xuân Nguyên. 2014. Ảnh hưởng của việc bổ sung tế bào đệm lên sự thành thục của trứng và sự phát triển của phôi lợn thụ tinh ống nghiệm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52(2D): 129-134.

3. Nguyễn Việt Linh, Nguyễn Văn Hạnh. 2014. Ảnh hưởng của vi phẫu thuật miễn dịch lên khả năng phân lập tế bào gốc phôi chuột. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52(2D): 123-128.

4. Vi Đại Lâm, Đỗ Trung Kiên, Nguyễn Việt Linh, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Văn Hạnh. 2015. Đánh giá khả năng sử dụng các yếu tố thuộc nhân tế bào gan để tái lập trènh tế bào gốc cuống rốn thành tiền tế bào gan. Y học Việt Nam 429: 60-65.

5. Lê Thị Châu, Nguyễn Thị Phương Mai, Hà Thanh Tùng, Nguyễn Đắc Cường, Tống Thị Thương, Quản Xuân Hữu, Lê Văn Ty, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Hữu Đức, Hoàng Nghĩa Sơn, Cao Ngọc Minh Trang. (2015) Ứng dụng công nghệ cấy chuyển phôi bò sữa cao sản tại Tây Nguyên. Tạp chí KHCN Việt Nam, 2: 47-49.

6. Nguyễn Văn Hạnh (2015) Đánh giá khả năng chẩn đoán có chửa sớm trên trâu đầm lầy việt nam (Bubalus bubalis) bằng định lượng PAG. Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-thú y: 707-711. 210-215.

7. Nguyễn Việt Linh, Nguyễn Văn Hạnh, Lê Thanh Quang (2015) phân lập tế bào gốc phôi chuột bằng phương pháp vi phẫu thuật miễn dịch và cơ học. Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-thú y: 707-711.

8. Nguyễn Thành Quang, Nguyễn Việt Linh. (2015) Tác động của hormone đến sự thành thục và thụ tinh ống nghiệm của trứng lợn. Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-thú y: 165-168.

9. Nguyễn Văn Hạnh, Đỗ Trung Kiên, Hoàng Thị Thúy Hằng, Phùng Minh Tuấn, Nguyễn Hữu Đức, Bùi Thị Thu Hồng. Biểu hiện các chỉ thị phân tử đặc trưng của tế bào sụn biệt hóa từ tế bào gốc dây rốn. Y học Việt Nam, 2016: 10-14.

10. Đỗ Trung Kiên, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Thị Oanh, Hoàng Nghĩa Sơn, Chu Hoàng Hà (2017) Biểu hiện các chỉ thị đặc trưng tế bào gốc trung mô của tế bào gốc phân lập từ dây rốn và nhau thai người. Tạp chí Công nghệ sinh học. 15(3A): 1-7.

11. Nguyễn Văn Hạnh, Đỗ Trung Kiên, Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Quỳnh Anh, Hoàng Nghĩa Sơn, Chu Hoàng Hà (2017) đánh giá tính ổn định của tế bào gốc dây rốn trong nuôi cấy in vitro. Tạp chí Công nghệ sinh học. 15(3A): 9-13.

12. Nguyen Hoang Thinh, Hoang Anh Tuan, Nguyen Thi Chau Giang, Nguyen Thi Vinh, Tran Bich Phuong, Bui Huu Doan, Nguyen Viet Linh and Pham Kim Dang. 2017. Association of single nucleotide polymorphisms in the Insuline gene with growth traits of Mia chicken. 223:2-5.

13. Nguyễn Hoàng Thịnh, Trần Bích Phương, Nguyễn Việt Linh, Đoàn Văn Soạn và Bùi Hữu. 2017. Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà H'Mông nuôi tại Mai Châu - Hòa Bình. Tạp chí Chăn nuôi. 222: 12-16.

14. Nguyễn Thị Hiệp, Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Việt Linh (2018). Công thức môi trường nuôi thành thục trứng lợn in vitro. Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Chăn nuôi 232 (5): 78-82.