Thông tin luận án NCS Đỗ Thị Gấm

Tên đề tài luận án: Đánh giá tác động của đèn LED đến quá trình nhân giống in vitro và tổng hợp flavonoid trong cây Lan kim tuyến (Anoectochilus spp.) của Việt Nam phục vụ định hướng bảo tồn và khai thác làm dược liệu
Chuyên ngành: Hóa sinh học Mã số: 942 01 16
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Gấm
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS. Chu Hoàng Hà – Viện Công nghệ sinh học
                                                   2. TS. Hà Việt Hải – Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đã đánh giá được thành phần, hàm lượng hợp chất flavonoid và tác dụng chống oxy hóa của một số loài Lan kim tuyến Việt Nam. Phân lập được 3 hợp chất flavonoid (kaempferol, kaempferol-3-0-arabinozit, quercitrin) và đánh giá tác dụng bảo vệ gan của cây Lan kim tuyến Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl Việt Nam.
2. Đã xây dựng được qui trình nhân giống in vitro cây Lan kim tuyến A. roxburghii (Wall.) Lindl thông qua cảm ứng tạo PLBs dưới ánh sáng LED BR14 (LED xanh: đỏ kết hợp ở tỷ lệ 1:4, cường độ chiếu sáng khoảng 30 µmol.m-2.s-1).
3. Đã đánh giá ảnh hưởng của đèn LED đến hoạt động của một số gen tham gia tổng hợp flavonoid (pal,chs,chi và fls) ở loài A. roxburghii. Đèn LED BR14 làm tăng mức độ biểu hiện của gen chi và fls (lần lượt 1,18 và 1,21 lần ) so với đèn huỳnh quang. Hàm lượng flavonoid tổng số ở cây Lan kim tuyến sinh trưởng dưới đèn LED BR14 cao hơn 16,24% (theo phương pháp Uv-vis) và 18,44% (theo qui trình Talli) so với đèn huỳnh quang