TS. Nguyễn Thị Thúy Hường

Chức vụ:  Trại trưởng
Điện thoại: 04 7550451 / 0912 883 938
E-mail: nguyenthithuyhuong@gmail.com