Lĩnh vực hoạt động

  • Tiến hành các thử nghiệm sinh học đòi hỏi diện tích và qui mô lớn hơn phòng thí nghiệm.
  • Triển khai thử nghiệm nhằm kiểm tra kết quả của các đề tài, chương trình nghiên cứu của các cán bộ trong Viện Công nghệ sinh học.
  • Là cầu nối giữa phòng thí nghiệm và triển khai sản xuất