TS. Chu Nhật Huy

Chức Vụ: Trưởng phòng

Nghiên cứu viên

Điện thoại: 024 38360892, 0945355533          Fax: 024 38363144
chunhathuy

Email:  chunhathuy@ibt.ac.vn