Lĩnh vực nghiên cứu

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU  

1.    Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường; khai thác vật liệu di truyền bằng các kỹ thuật, phương pháp công nghệ sinh học hiện đại (Metagenomics, công nghệ micro, nano sinh học và các kỹ thuật cập nhật thường qui khác v.v.) để tạo ra các vật liệu sinh học nhằm đánh giá tác động của các chất ô nhiễm lên môi trường sinh thái và sức khỏe con người;

2.    Nghiên cứu công nghệ xử lý các chất gây ô nhiễm, ưu tiên các chất đa vòng thơm và các kỹ thuật tái tạo, phục hồi môi trường;

3.    Đánh giá các chế phẩm sinh học sử dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường theo qui chuẩn của nhà nước.

Kinh nghiệm và tiềm năng:

Các nghiên cứu cơ bản:

- Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử (PCR-DGGE, PCR-SSCP, các kỹ thuật sinh học phân tử và di truyền phân tử khác) để nghiên cứu đa dạng quần xã vi sinh vật và các gene chức năng trong các môi trường sinh thái khác nhau, trong đó có các vùng ô nhiễm các chất đa vòng thơm;

- Sử dụng các kỹ thuật truyền thống kết hợp với xác định trình tự gene mã hóa (16S rRNA, 18S rRNA, v.v). để định tên vi sinh vật đến loài;

- Phân lập và nghiên cứu tiềm năng của vi sinh vật có khả năng phân hủy, chuyển hóa các chất  gây ô nhiễm, các gene chức năng và các enzyme ngoại bào như  laccase, magan peroxidase (MnP), lignin peroxidase (LiP) v.v. phục cho các nghiên cứu công nghệ xử lý và tái tạo môi trường;

- Tách chiết DNA, RNA của vi sinh vật không thông qua nuôi cấy từ các mẫu tự nhiên để khai thác các vật liệu di truyền, đặc biệt là các enzyme và các chất xúc tác bằng metagenomics phục vụ xử lý ô nhiễm, tái tạo môi trường và kiểm soát chất lượng môi trường (hiện nay đang bắt đầu thực hiện);

Các nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ:

  • Các qui trình công nghệ xử lý phân hủy sinh học (bioremediation) ô nhiễm đất, trầm tích, nước bởi các chất đa vòng thơm trong đó có dioxin;
  • Các qui trình xử lý ô nhiễm dầu, cặn dầu bằng tổ hợp phương pháp loại bỏ cơ học và phân hủy sinh học;
  • Các qui trình phân hủy sinh học xử lý thuốc nhuộm, TNT, DDT, HCH, PAH, v.v.
  • Các qui trình công nghệ chuyển hóa rác thải sinh hoạt và phế liệu nông nghiệp thành phân bón hữu cơ vi sinh vật;