Lĩnh vực nghiên cứu

  • Định danh và  bảo tồn chủng giống vi sinh vật
  • Đa dạng vi sinh vật
  • Các chất có hoạt tính từ vi sinh vật
  • Công nghệ sinh học vi sinh vật