Sản phẩm

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Tên Giải pháp: "Quy trình nhân nhanh dứa quả CAYEN bằng phương pháp cấy mô trong ống nghiệm"
Tác giả: Nguyễn Đức Thành; Lê Thị Muội; Phan Thị Bảy; Đào Xuân Hải(VN).
Được cấp theo quyết định số: 211 /QĐ-ĐK Ngày: 02/04/2003