Lĩnh vực nghiên cứu

Phương hướng nhiệm vụ trong những năm tới

Phương hướng nghiên cứu:
 • Ứng dụng công nghệ gen và công nghệ tế bào vào chọn tạo các giống cây trồng có tính chống chịu phèn, hạn và sâu bệnh và các giống cây trồng có năng suất chất lượng cao.
 • Ứng dụng các chỉ thị phân tử vào nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn tài nguyên rừng
 • Ứng dụng công nghệ tế bào vào nghiên cứu thu nhận các chất hoạt tính sinh học từ thực vật
 • Ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu các thực vật có khả năng cải tạo ô  nhiễm môi trường
 • Đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân, đào tạo cán bộ chuyên môn và tham gia giảng dạy tại các trường đại học và học viện. 
Một số nhiệm vụ cụ thể của phòng hiện nay:
 • Tách dòng gen chịu hạn và thiết kế vectơ phục vụ chuyển gen
 • Nghiên cứu các gen mã hoá cho khả năng tích luỹ kim loại nạng ở một số loài cây
 • Đánh giá sự đa dạng di truyền và xuất xứ một số cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao và một số loài cây có nguy cơ tuyệt chủng
 • Chọn giống lúa chịu hạn cho các tỉnh phía Bắc bằng chỉ thị phân tử
 • Chọn giống mía kháng bệnh than và hàm lượng đường cao bằng chỉ thị phân tử
 • Chọn giống lạc kháng bệnh héo xanh nhờ chỉ thị phân tử
 • Tạo cây thuốc lá thể hiện gen tích lũy kim loại asen và cadmium
 • Tạo giống ngô bố mẹ có khả năng tích lũy tinh bột cao bằng công nghệ gen