Thông tin luận án NCS Nguyễn Thành Trung

Tên đề tài: Nghiên cứu xác định và phân tích một số gen chức năng trong Salmonella spp. phân lập từ thịt gia cầm bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới..
Chuyên ngành: Vi sinh vật học   Mã số: 9.42.01.07
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Trung
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Xuân Đà và TS. Trần Thị Thanh Huyền
Cơ sở đào tạo: Học viện Khoa học và Công nghệ/ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Đã xác định được tỉ lệ nhiễm Salmonella spp. trong thịt gia cầm (gà, vịt và ngan) thu thập tại các chợ ở thành phố Hà Nội là: 65,38% mẫu nhiễm Salmonella spp. (119/182 mẫu); tỉ lệ nhiễm Salmonella spp. từng nhóm gia cầm: gà 62,50% (65/104); vịt 72,34% (34/47) và ngan 64,52% (20/31).
2. Đã đánh giá được mức độ kháng các kháng sinh và kháng chất tẩy rửa của các chủng Salmonella spp. được phân lập từ thịt gia cầm: ampicillin (89,08%), cefazolin (88,24%), tetracycline (87,39%); cefuroxime và cefotaxime (79,83%); ceftriaxone (78,99%), chloramphenicol (77,31%), trimethoprime (68,07%), nalidixic acid (66,39%), gentamycin (57,98%), ceftazidime (47,06%) và ciprofloxacin (5,88%); đồng thời xác định được mối liên quan các chủng Salmonella mang gen qacE và qacDelta với khả năng kháng hai chất tẩy rửa Benzalkonium chloride và Cetylpyridinium chloride.
3. Đã xác định được các gen chức năng liên quan đến tính kháng kháng sinh của một số chủng Salmonella spp. nhờ kỹ thuật phân tích hệ gen gồm: 82 liên quan đến nhiều loại kháng sinh khác nhau; một số gen liên quan tính kháng kháng sinh thế hệ 3 và 4 thuộc họ cephalosporin (Beta-lactam) như gen blaCTX-M-55_1 có trong 15 chủng (57,69%); gen blaCTX-M-65_1 có ở 5 chủng (19,23%); gen blaCTX-M-14b_1 và gen blaCTX-M-9 (7,69%, 2/26) và gen blaTEM-33, blaTEM-34; gen mcr-3 liên quan đến tính kháng colistin; gen mrtB kháng với toàn bộ các kháng sinh thuộc lớp Amiloglycosides; một số yếu tố di truyền vận động (IVSs3, ISEc57,..) mang các gen kháng kháng sinh quan trọng như floR, qnrS1, blaCTX-M-55, blaCTX-M65, aac (3), aac (4); và phát hiện sự tồn tại các đơn vị sao chép của plasmid là IncA/C, IncHI2, IncL/M, ColRNAI, Col156, IncHI2A, IncF, IncFIB, IncFIB, IncI; sự lưu hành phong phú của SPI và gen độc lực trong các chủng phân lập.