Phòng Quản lý tổng hợp

Tên phòng: Phòng Quản lý tổng hợp
Điện thoại: 024 3836.2599            Fax: 024 3836.3144  

Trưởng phòng: TS. Trần Hồ Quang 
Điện thoại:
024 3836.2598          E-mail: tranhoquang@ibt.ac.vn


Phó Trưởng phòng: CVC. Lương Thị Lan Anh
Điện thoại
024 3791.6697          E-mailluonglananh@ibt.ac.vn

Phó Trưởng phòng - Kế Toán Trưởng: Hà Trịnh Hương Giang
Điện thoại
024 3756.3896          E-mailhatrinhhuonggiang@ibt.ac.vn