Chức năng nhiệm vụ

  • Đảm bảo công tác hành chính, văn thư lưu trữ.Thanh quyết toán lương, phụ cấp, tiền đề tài khoa học các cấp, các hợp đồng nghiên cứu, các dự án nước ngoài, hợp đồng triển khai sản xuất, hợp đồng dịch vụ khoa học kỹ thuật.
  • Đảm bảo công tác tổ chức, tăng lương, thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu, ốm đau, thai sản, miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ, công tác thi đua, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế.
  • Thực hiện công tác đào tạo chung của Viện và nhiệm vụ Đào tạo sau đại học (bậc Tiến sĩ).
  • Đảm bảo công tác hợp tác quốc tế về các thủ tục cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài, đón tiễn khách nước ngoài, hội nghị quốc tế, tập huấn kỹ thuật.
  • Đảm bảo công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa nhỏ.
  • Quản lý kinh phí hành chính sự nghiệp.Quản lý công sản.Làm kế hoạch và tổng hợp báo cáo hoạt động của các đơn vị trong viện.Tham mưu nghiệp vụ cho Lãnh đạo viện.