Thành viên cũ

  • PGS.TS. Nguyễn Kim Độ: nghỉ hưu năm 2000
  • TS. Ngô Thị Kim: nghỉ hưu năm 2005
  • TS. Thẩm Thị Thu Nga: chuyển sang Phòng Di truyền tế bào thực vật năm 2012