KTV. Nguyễn Chu Chiến

  • Kỹ thuật viên
  • 1980 Tốt nghiệp Trường Trung Cấp Nông nghiệp, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Từ  1.1981 đến nay công tác Viện Công nghệ Sinh học