Mã đề tài : 04/2011/HĐ-NCCBUD

Thể loại: ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC

Chủ nhiệm đề tài: Lê Quang Huấn

Thời gian thực hiện : 2011-2014

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ tế bào động vật

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 4970 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015