Mã đề tài : Cấp Bộ NN và PTNT

Thể loại: Chương trình CNSH trong lĩnh vực NN&PTNT

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đức Thành

Thời gian thực hiện : 1/2012-12/2015

Đơn vị thực hiện : Phòng Di truyền tế bào thực vật

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 3250 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015