Danh sách thành viên

 PGS. TS. Phạm Bích Ngọc
Chức vụ:  Trưởng phòng, Nghiên cứu viên chính
Điện thoại: 04. 32121095 Fax: 04. 38363144
E-mail: nam@ibt.ac.vn
 Nam Photo
 ThS. Bùi Phương Thào
Nghiên cứu viên
Điện thoại: 04. 32121095
E-mail: buithao.85@gmail.com
 Thao-2
 ThS. Lê Hoàng Đức
Nghiên cứu viên
Điện thoại: 04. 37918003
E-mail: lh.duc@ibt.ac.vn
 Duc
ThS. Hồ Mạnh Tường
Nghiên cứu viên
Điện thoại: 04. 37918003
E-mail: tuongcns@gmail.com
 Tuong
ThS. Phạm Thanh Tùng
Nghiên cứu viên
Điện thoại: 04. 32121095
E-mail: phamthanhtung.1990@gmail.com
 Tung
ThS. Nguyễn Hùng Chí
Nghiên cứu viên
Điện thoại: 04. 32121095
E-mail: nguyenhungchi@gmail.com
Chi 
CN. Nguyễn Hồng Nhung
Nghiên cứu viên
Điện thoại: 04. 32121095
E-mail: hnhung186@gmail.com