Công trình khoa học

Các đề tài đã và đang được thực hiện

Các đề tài cấp nhà nước

1. Đề tài KC04/2011/PTNTĐ/HĐ –ĐTĐL (2011-2014): "Tìm kiếm các chỉ thị sinh học liên quan đến hội chứng mạch vành cấp bằng các kỹ thuật proteomics" do GS. TS Phan Văn Chi chủ nhiệm.

2. Đề tài KC04.14/06-10 (2008-2010): “Xây dựng Cơ sở Dữ liệu hệ protein huyết thanh người Việt Nam để phối hợp chẩn đoán bệnh đái tháo đường type 2 và ung thư máu” do PGS. TS Phan Văn Chi chủ nhiệm

3. Đề tài Việt Nam-Thụy Điển mã số 46-RF1 (2006-2007): “Minning Biomarkers in Human Sera Using Proteomic Tool” do PGS. TS Phan Văn Chi chủ nhiệm

4. Đề tài KC04-25 (2004-2005): “Nghiên cứu giải mã genome ty thể các tộc người Việt Nam và định hướng ứng dụng” do PGS. TS Phan Văn Chi chủ nhiệm 

5. Dự án KC04-DA2 (2002-2004): “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất các chế phẩm hải sâm, rắn biển phục vụ tăng lực cho vận động viên và lực lượng vũ trang” do GS. TSKH Nguyễn Tài Lương chủ nhiệm

6. Đề tài Chương trình Đổi mới CN quốc gia ĐM.43.DA/19 (2018-2020): "Xây dựng bản đồ công nghệ Protein và Enzyme" do TS. Lê Thị Bích Thảo làm chủ nhiệm

7. Đề tài Nafosted 106.02-2018.38 (2018-2020): Tổng hợp và nghiên cứu tương tác của một số phức hệ "protein vỏ virus- nano kim cương" với tế bào chủ và hệ thống miễn dịch, định hướng ứng dụng trong phát triển vaccine thế hệ mới nanovaccine" do TS. Phạm Đình Minh làm chủ nhiệm

Các đề tài cấp Bộ

1. Đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (2014-2015): "Nghiên cứu đa hình gen/protein matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) và đánh giá khả năng ứng dụng trong chuẩn đoán sớm hội chứng nghẽn động mạch vành cấp (ACS)" do TS Lê Thị Bích Thảo chủ nhiệm.

2. Đề tài Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Viện CNSH (2013-2014): "Nghiên cứu tìm kiếm các dấu hiệu hỗ trợ phát hiện sớm thải ghép thận cấp" do TS Lê Thị Bích Thảo chủ nhiệm.

3. Đề tài thuộc chương trình nghiên cứu cơ bản (Nafosted) hướng Khoa học sự sống (2011-2012): "Nghiên cứu nhận dạng hệ protein màng tế bào bằng các kỹ thuật NanoLC-MS/MS". Mã số: 106.05-2010.35 do GS.TS Phan Văn Chi chủ nhiệm.

4. Đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (2011-2012): "Nghiên cứu tạo conotoxin tái tổ hợp và thử nghiệm hoạt tính giảm đau". Mã số: VAST03.02/11-12 do PGS.TS Nguyễn Bích Nhi chủ nhiệm.

5. Đề tài Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Viện CNSH (2009-2011): "Nghiên cứu đa dạng hệ protein nọc rắn độc ở Việt Nam" do GS. TS Phan Văn Chi chủ nhiệm.

6. Đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (2008-2009): “Khảo sát, xác định một số peptide có hoạt tính sinh dược quý từ sinh vật biển đặc hữu (ốc cối, hải miên) bằng các kỹ thuật proteomics” do PGS. TS Phan Văn Chi chủ nhiệm.

7. Đề tài thuộc chương trình nghiên cứu cơ bản (2006-2008): "Nghiên cứu hệ protein huyết thanh người bằng các kỹ thuật proteomics" do PGS.TS Phan Văn Chi chủ nhiệm.

8. Đề tài thuộc chương trình nghiên cứu cơ bản (2006-2008): "Nghiên cứu biểu hiện và các đặc tính của protein lai tái tổ hợp có khả năng ứng dụng trong điều trị ung thư". Mã số: 6 129 06 do TS Nguyễn Bích Nhi chủ nhiệm.

9. Đề tài cấp ĐHQGHN (2005-2006): "Thiết lập và ứng dụng kỹ thuật kết nối sắc ký lỏng nano đa chiều với hệ khối phổ liên tục nhằm nhận dạng và xác định các protein và proteome" do PGS. TS Phan Văn Chi chủ nhiệm.

10. Đề tài thuộc chương trình nghiên cứu cơ bản (2003-2005): "Sử dụng công nghệ ADN và protein để thu nhận và ứng dụng một số dạng protein hormone tái tổ hợp" do TS. Nguyễn Bích Nhi chủ nhiệm.

11. Đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (2004-2005): “Nghiên cứu các hoạt chất sinh học trong động vật thân mềm và ứng dụng” do GS. TSKH Nguyễn Tài Lương chủ nhiệm.

12. Đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (2003-2004): “Tạo và thử nghiệm độc tố miễn dịch tái tổ hợp trên các dòng tế bào ung thư” do PGS. TS Phan Văn Chi chủ nhiệm.

13. Đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (2003-2004): “Nghiên cứu tách chiết sử dụng các hợp chất có hoạt tính sinh học từ nguồn động vật lớp Da gai vùng biển Việt Nam” do TS Nguyễn Thị Vĩnh chủ nhiệm.

14. Đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (2001-2002): “Triển khai công nghệ protein để xác định và thu nhận một số dạng protein tự nhiên và tái tổ hợp có khả năng ứng dụng trong y dược” do PGS. TS Phan Văn Chi chủ nhiệm.

15. Đề tài độc lập trẻ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (2017-2018): "Nghiên cứu ứng dụng hạt nano kim cương trong làm giàu, phân đoạn và phân tích khối phổ/proteomics protein màng" do TS. Nguyễn Thị Minh Phương làm chủ nhiệm

16. Đề tài độc lập trẻ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (2018-2019): "Nghiên cứu tổng hợp và phát triển một số phức hệ nano sinh học mới định hướng ứng dụng trong phát triển vắc xin nano " do T.S Phạm Đình Minh chủ nhiệm

17. Đề tài hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm (2017-2018): "Nghiên cứu cấu trúc/chức năng của độc tố miễn dịch tái tổ hợp từ Trichobakin (TBK), một loại protein bất hoạt ribosome nhóm 1 dùng làm thuốc điều trị ung thư" do TS. Lê Thị Bích Thảo làm chủ nhiệm

Các đề tài nhánh giai đoạn 2004-2008

1.  Nhánh của đề tài KC04-31(2005-2006): Nghiên cứu tạo Interleukin 2 tái tổ hợp dùng cho điều trị ung thư “Phân lập gen IL-2 từ dòng tế bào người và biểu hiện gen IL-2MN trong tế bào E. coli bằng hệ vector pET32”.

2.  Nhánh của đề tài cấp Bộ (2004-2005): “Nghiên cứu biểu hiện, tinh sạch và ứng dụng Erythropoietin tái tổ hợp”.

3.  Nhánh của đề tài KC-04-17 (2003-2005): “Nghiên cứu các giải pháp CNSH đặc thù để bảo vệ sức khỏe nhân dân từ nguồn tài nguyên sinh vật Việt Nam”.

CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY

Công bố Quốc tế

1. Minh Pham, Ting-Chun Wen, Hung-Cheng Li, Pei-Hsuan Hsieh, Yet-Ran Chen, Huan-Cheng Chang, Chau-Chung Han (2016) Streamlined Membrane Proteome Preparation for Shotgun Proteomics Analysis with Triton X-100 Cloud Point Extraction and Nanodiamond Solid Phase Extraction. J Materials. 9(5): 385.

2. Tien Dung Nguyen, Montserrat Carrascal, Oriol Vidal-Cortes, Oscar Gallardo, Vanessa Casas, Marina Gay, Van Chi Phan, Joaquin Abian (2016) The phosphoproteome of human Jurkat T cell clones upon costimulation with anti-CD3/anti-CD28 antibodies. J Proteomics. 10;131:190-8.

3. Mi Sun Yoo, Young-Ha Kim, Nam-Hee Kim, Mummadireddy Ramya, Ha-Na Jung, Le Thi Bich Thao, Hee-Soo Lee, Seung-Won Kang (2016) Homology differences between complete Sacbrood virus genomes from infected Apis mellifera and Apis cerana honeybees in Korea. J Virus Genes. 25; 52(2):281-9.

4. Mi-Sun Yoo, Ha-Na Jung, Thi Bich Thao Le, Young-Ha Kim, Nam-Hee Kim, Kondreddy Eswar Reddy, Jin-Hyeong Noh, Huong Thi Thanh Doan, Lien Thi Kim Nguyen, Suk-Chan Jung (2015) Differential Expression of Immune-Related Genes in Larval and Adult Apis mellifera Honeybees Challenged with Korean Sacbrood Virus. J Apiculture 30(1): 21-30.

5. Reddy K E, Yoo M S, Kim Y H, Kim N H, Jung H N, Thao le T B, Ramya M, Doan H T, Nguyen L T, Jung S C, Kang S W (2014) Analysis of the RdRp, intergenic and structural polyprotein regions, and the complete genome sequence of Kashmir bee virus from infected honeybees (Apis mellifera) in Korea. J Virus Genes. 49(1):137-44.

6. Nguyen Minh Phuong, Doan Viet Binh, Pham Dinh Minh, Nguyen Bich Nhi, Phan Van Chi (2014) Profiling of Thermostable Proteins in Diabetic Cardiovascular Rat Plasma. International Journal of Life Science and Medical Research 4(1):9-14. DOI:10.5963/LSMR0401002.

7. Pham Duc Dan, Tran Thai Thuong, Pham Dinh Minh, Do Doan Loi, Nguyen Bich Nhi, Phan Van Chi (2013) Analysis of the Membrane Proteins in Human Serum. J Proteomics Bioinform 6:296-301. doi: 10.4172/jpb.1000294.

8. Nguyen Tien Dung, Do Huu Chi, Le Thi Bich Thao, Nguyen Thi Kim Dung, Nguyen Bich Nhi, Phan Van Chi (2013) Identification and Characterization of Membrane Proteins from Mouse Brain Tissue. J Proteomics Bioinform 6:142-147. DOI: 10.4172/jpb.1000272.

9. Doan Viet Binh, Nguyen Thi Kim Dung, Le Thi Bich Thao, Nguyen Bich Nhi, Phan Van Chi (2013) Macro- and Microvascular Complications of Diabetes Induced by High-Fat Diet and Low-Dose Streptozotocin Injection in Rats Model. International Journal of Experimental Diabetes Research 01/2013; 2(3):50-55.

10. Nguyen Tien Dung and Phan Van Chi (2012) A Survey of Membrane Proteins in Human Serum. Proteomics Insights 2012 (5):1-19; DOI: 10.4137/PRI.S9374.

11. Phan Van Chi, Nguyen Tien Dung, Pham Duc Dan, Nguyen Thi Minh Phuong (2012) Profiling of Membrane Proteins in Human Serum. Proceedings of 11th Annual World Congress, September 9-14, 2012, Hynes Convention, Boston, Massachusetts, USA. Poster 528, pp. 259.

12. Le Thi Bich Thao, Do Huu Chi, Nguyen Tien Dung, Pham Dinh Minh, Dang Minh Hai, Do Doan Loi, Nguyen Bich Nhi, Phan Van Chi (2012) Study on the Serum Glycoproteins of the Patients with Acute Coronary Syndrome. Proceedings of 11th Annual World Congress, September 9-14, 2012, Hynes Convention, Boston, Massachusetts, USA. Poster 318, pp.194.

13. Phan Van Chi and Nguyen Tien Dung (2012) Chapter 3: "2DnanoLC-MS/MS for separation and identification of mouse brain membrane proteins". Chromatography, The Most Versatile Method of Chemical Analysis. Edited by Leonardo de Azevedo Calderon, ISBN 978-953-51-0813-9. Published: October 24, 2012 CCBY 3.0 License, in subject Life Sciences. Doi: 10.5772/48376.

14. Nguyen Tien Dung, Nguyen Huong Thao, Do Huu Chi, Pham Dinh Minh, Phan Van Chi (2012) Profiling mouse brain membrane proteins using a gel-based approach in combination with 2D nanoLC-Q-TOF-MS/MS. Asean Oceanian Human Proteome Organization (AOHUPO) 6th Congress, May 5-7. 2012, Beijing, China. Proteomics: Better for life, P0216, pp. 312.

15. Pham Duc Dan, Pham Dinh Minh, Ha Phan Hai An, Phan Van Chi (2012) Study on the Urine Proteome from Patients with Acute Renal Allograft Rejection. Asean Oceanian Human Proteome Organization (AOHUPO) 6th Congress, May 5-7. 2012, Beijing, China. Proteomics: Better for life, PO006, pp. 80.

16. Le Thi Bich Thao, Bui Thi Huyen, Bui Quang Nghi, Doan Viet Binh, Nguyen Bich Nhi, and Phan Van Chi (2011) Study on the conopeptides from Cone snails collected from Nha Trang. Proceedings of the Workshop Coastal Marinr Biodiversity and Bioresources of Vietnam and Adjacent areas to the South China Sea, Nha Trang, Vietnam, November 24-25, 2011:114-118.

17. Doan Viet Binh, Tran The Thanh, Phan Van Chi (2010) Proteomic characterization of the thermostable toxins from Naja naja venom. J Venom Anim Toxins incl Trop Dis 16(4):631-638, ISSN 1678-9199.

18. Phan Van Chi , Nguyen Thi Minh Phuong, Dang Thanh Nam, Nguyen Bich Nhi, Dang Cam Ha, Le Bach Quang, Nong Van Hai (2010) Analysis of serum thermostable proteome from dioxin-exposed veterans with type 2 diabetes. Proceedings of 30th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, San Antonio, Texas, Sept 12-17, 2010.

19. Peng L, Kapp E, Fenyo D, Kwon MS, Jiang P, Wu S, Jiang Y, Aguilar MI, Ahmed N, Baker MS, Cai Z, Chen YJ, Chi PV, Chung MCM, He F, Len ACL, Liao PC, Nakamura K, Ngai SM, Paik YK, Pan TL, Poon TCW, Salekdeh H, Simpson RJ, Sirdeshmukh R, Srisomsap C, Svasti J, Tyan YC, Dreyer FS, McLauchlan D, Rawson P and Jordan TW (2010) The Asia Oceania Human Proteome Organisation Membrane Proteomics Initiative. Preparation and characterization of the carbonate-washed membrane standard. Proteomics 10: 1-7; DOI: 10.1002/pmic.201000126.

20. Tran The Thanh, Phan Van Chi (2010) Separation and identification of mouse liver membrane proteins using a gel-based approach in combination with 2DnanoLC-Q-TOF-MS/MS. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 1(2010) 015015; doi: 10.1088/2043-6254/1/1/015015.

21. Tran The Thanh, Nguyen Tien Dung, Phan Van Chi (2009) Mouse Liver Microsomal Membrane Protein Profile of AOHUPO MPI Sample. 2009 TPS International Proteomics Conference and 5th AOHUPO MPI Workshop, 19-29 June, 2009, Taipei, Taiwan.

22. Luong Thi Lan Anh, Phan Thi Hoan, Bruce Bennets, Nong Van Hai, Phan Van Chi (2009) Study on FMR1 premutations by GC-RICH PCR and fragment size analysis. 2009 International Conference on Genomics (ICG-IsV), 2-5 November, 2009, Shenzhen, China.

23. Tran The Thanh, Nguyen Thi Minh Phuong, Nguyen Bich Nhi, Phan Van Chi (2008) Changes of Serum Glycoproteins In Lung Cancer Patients. Journal of Proteomics & Bioinformatics, 1(1):15-22.

24. Thanh Tran The, Phuong Nguyen Thi Minh, Nhi Nguyen Bich, Hoa Van Dinh, Chi Phan Van (2008) Glycosylated and Thermostable Proteins in Serum of Type 2 Diabetes Mellitus Patients. Human Genome Meeting. Programme and Abstract book. Hyderabad, India, September 27-30th, 2008: Poster No. 222, pp. 146.

25. Tran The Thanh, Bui Thi Huyen, Tran Minh Nguyet, Le Thi Bich Thao, Pham Dinh Minh, Chau-Chung Han, Nguyen Thi Ty, Nguyen Bich Nhi, Bui Quang Nghi, Phan Van Chi (2008) Identification of conotoxins in the venom of C.litteratus collected from Nhatrang seacoat. 8th IST Asia-Pacific Meeting on Animal, Plant & Microbial Toxins, Hanoi & Halong bay –Vietnam, 2nd to 6th December 2008; pp. 156.

27. Phan Van Chi, Tran The Thanh, Tran Thi Minh Nguyet, Nguyen Bich Nhi, Nguyen Thi Ty, Bui Quang Nghi (2007). Proteomics of marine bioactive peptides. Proceedings the first VAST-KOCI Workshop on Science and Technology R&D cooperation, Hanoi, September 14, 2007, pp. 68-75.

28. Tran The Thanh, Do Quynh Hoa, Phan Van Chi (2007) Serum analysis of patients with non-Hodgkin's lymphoma using thermostable fractionation combined with 2-DE and LC-MS/MS. Molecular & Cellular Proteomics. Abstracts Volume for HUPO 6th Annual World Congress, October 6-10, 2007, Seoul, Korea, HA-1200.

29. Nguyen Thi Minh Phuong, Tran The Thanh, Nguyen Bich Nhi, Van Dinh Hoa, Phan Van Chi (2007) Characterization of serum glycosylated and thermostable proteins in type 2 diabetes mellitus patients. Molecular & Cellular Proteomics. Abstracts Volume for HUPO 6th Annual World Congress, October 6-10, 2007, Seoul, Korea, HA-0864.

30. Tran The Thanh, Le Huu Song, Phan Van Chi (2007) Membrane Proteome Analysis of human liver cancer tissue. Molecular & Cellular Proteomics. Abstracts Volume for HUPO 6th Annual World Congress, October 6-10, 2007, Seoul, Korea, HA-0877.

31. Phan Van Chi (2006) HUPO and present status of proteomics. Proceedings of the Conference on Medical Biochemistry, Do Son - Hai Phong, 8/2006, pp:21-26.

32. Phan Van Chi, Vu Minh Thiet, Tran The Thanh, Nguyen Minh Phuong (2006) Analysis of Glycoprotens in human serum by lectin capture strategies combined with NanoLC-MS/MS. HUPO 5thNovember 1, 2006, Long Beach, California. Molecular & Cellular Proteomics 5(10 Suppl): S141. Annual World Congress, October 28.

33. Phan Van Chi, Vu Minh Thiet, Dang Thanh Nam, Nguyen Nam Long, Le Bich Thao, Nguyen Bich Nhi, Nong Van Hai (2005) Immune-mediated disorder biomarkers in sera of patients suffering from blood-related diseases. HUPO 4th Annual World Congress, Aug 28th to Sept 1st, 2005 Munich, Germany. Molecular & Cellular Proteomics 4(8 Suppl):S143.

34. Vu MT, Nguyen NL, Dang TN, Nguyen TD, Phan VC (2004) Detection of MLL-AF4 Fusion Protein in Acute Lymphoblastic Leukemia Patients Using Two-dimentional Liquid Chromatography Coupled with Tandem Mass Spectrometry. HUPO 3rd Annual World Congress, October 25-27, 2004 Beijing, China. Molecular & Cell Proteomics 3(10 Suppl):S52.

35. Nguyen NL, Vu MT, Dang TN, Do QH, Le BT, Nguyen BN, Pham VA, Ninh TU, Nong VH, Phan VC (2004) Analyzing the Serum Proteome of the Patient Carrying the A3243G Mutation in the Mitochondrial tRNALeu. HUPO 3rd Annual World Congress, October 25-27, 2004, Beijing, China. Mol Cell Proteomics 3(10):4.3, S44.

36. Nguyen Tai Luong, Doan Viet Binh, Nguyen Thi Vinh (2004) Ultrastructure of brain and liver of rats fed with Rabiton and Hasaton capsules. Proceedings of the 4thrd Viet nam Conference on Electron Microscopy, Hanoi-Vietnam, pp. 90-94. Asean Microscopy Conference and the 3.

37. Nguyen Tai Luong, Doan Viet Binh, Nguyen Thi Vinh, Vu Kim Cau, Nguyen Huy Nam, Nguyen Thi Kim Dung (2002) The content of amino acid in aquatic animal. Proceedings of the Symposium on Enviromental Protection and Sustainable Explotation of Natural Resources, Hanoi 4-5/8/2002, pp. 447-451.

38. Nong Van Hai, Arahira Masaomi, Phan Van Chi, Kim Chan Shick, Zhang Deyu, Udaka Kyoko, Fukazawa Chikafusa (2002) Molecular Cloning and Characterization of a Group II Chaperonin d-subunit from soybean. J Biochem 132:291-300.

39. Phan Van Chi, Hoang Quoc Truong, Nguyen Thuy Ha, Won-Il Chung and Le Tran Binh (2001) Characterization of trichobakin, a type I ribosome-inactivating protein from Trichosanthes sp. Bac Kan 8-98. J Biotechnology and Applied Biochemistry 34(2):85-92.

40. Phan Van Chi, Chan-Shick Kim, Chikafusa Fukazawa (2001) Post-translational cleavage of proglycinin by legumaturain and its physiological significance. Advances in Natural Sci. 2(1):93-101.

41. Boman J, Wagner A, Brauer H, Doan Viet Binh (2001) Trace element in tissues from Vietnamese animals. X-Ray Spectrometry, pp. 388-392.

42. Brauer H, Wagner A, Brauer H, Doan Viet Binh (2001) Use of total-reflection X-ray fluorescence in research of a biomonitor for environmental pollution in Vietnam. Spectrochimica Acta, Part B 56:2147-2155.

43. Phan Van Chi (2001) Recombinant Immunotoxins-Research and Application. Proceedings of International Worshop on Biology, Hanoi, July 2-5, 2001, pp. 66-68.

44. Phan Van Chi, Masaomi Arahira, Nong Van Hai, Chikafusa Fukazawa (2000) Expression and characterization of glycin proA5A4B3 as a highly specific substrate for soybean maturation enzyme. Advances in Natural Sci. 1(4):103-111.

45. Phan Van Chi, Masaomi Arahira, Chikafusa Funazawa (2000) Molecular cloning and characterization of 11S storage proteins from Cytisus scoparius Link. Advances in Natural Sci. 1(2):107-113.

46. Reddy K E, Yoo M S, Kim Y H, Kim N H, Jung H N, Thao le T B, Ramya M, Doan H T, Nguyen L T, Jung S C, Kang S W (2014) Analysis of the RdRp, intergenic and structural polyprotein regions, and the complete genome sequence of Kashmir bee virus from infected honeybees (Apis mellifera) in Korea. J Virus Genes. 49(1):137-144.

47. Nguyen Minh Phuong, Doan Viet Binh, Pham Dinh Minh, Nguyen Bich Nhi, Phan Van Chi (2014) Profiling of Thermostable Proteins in Diabetic Cardiovascular Rat Plasma. International Journal of Life Science and Medical Research 4(1):9-14.

48. Doan Viet Binh, Nguyen Thi Kim Dung, Le Thi Bich Thao, NguyenBich Nhi, Phan Van Chi (2013) Macro- and Microvascular Complications of Diabetes Induced by High-Fat Diet and Low-Dose Streptozotocin Injection in Rats Model, International Journal of Diabetes Research, 2(3): 50-55 DOI: 10.5923/j.diabetes.20130203.03

49. Dung NT, Chi DH, Bich Thao LT, Kim Dung NT, Nhi NB, et al. (2013) Identification and Characterization of Membrane Proteins from Mouse Brain Tissue, J Proteomics Bioinform 6:142-147. doi:

50. Minh D. Pham, Ya-Ping Lin, Quan Van Vuong, Penumaka Nagababu, Brian T.-A. Chang, Kok Yaoh Ng, Chein-Hung Chen, Chau-Chung Han, Chung Hsuan Chen, Mai Suan Li, Steve S.-F Yu, Sunney I. Chan (2015), Inactivation of the particulate methane monooxygenase (pMMO) in Methylococcus capsulatus (Bath) by acetylene, BBA-Protein and Proteomics, 1854(12):1842-1852.

51. Mi-Sun Yoo, Ha-Na Jung, Thi Bich Thao Le, Young-Ha Kim, Nam-Hee Kim, Kondreddy Eswar Reddy, Jin-Hyeong Noh, Huong Thi Thanh Doan, Lien Thi Kim Nguyen, Suk-Chan Jung (2015), Differential Expression of Immune-Related Genes in Larval and Adult Apis mellifera Honeybees Challenged with Korean Sacbrood Virus. J Apiculture 30(1): 21-30.

52. Thanh Dung Ngo, Thi My Hanh Le, The Huu Nguyen, Thien Vuong Nguyen, Tuan Anh Nguyen, Trong Lu Le, Thi Thai Nguyen, Thi Thanh Van Tran, Thi Bich Thao Le, and Ngoc Hai Doan (2016) Antibacterial Nanocomposites Based on Fe3O4–Ag Hybrid Nanoparticles and Natural Rubber-Polyethylene Blends, International Journal of Polymer Science

53. Minh D. Pham, Ting-Chun Wen, Hung-Cheng Li, Patty Hsieh, Yet-Ran Chen, Huan-Cheng Chang, Chau-Chung Han (2016), Streamlined Membrane Proteome Preparation for Shotgun Proteomics Analysis with Triton X-100 Cloud-point Extraction Following Nanodiamond Solid Phase Extraction, Materials, 9, 385.

54. Tien Dung Nguyen, Montserrat Carrascal, Oriol Vidal-Cortes, Oscar Gallardo, Vanessa Casas, Marina Gay, Van Chi Phan, Joaquin Abian (2016) The phosphoproteome of human Jurkat T cell clones upon costimulation with anti-CD3/anti-CD28 antibodies. J Proteomics. 10 ( 131), 190-198.

55. Mi Sun Yoo, Young-Ha Kim, Nam-Hee Kim, Mummadireddy Ramya, Ha-Na Jung, Le Thi Bich Thao, Hee-Soo Lee, Seung-Won Kang (2016) Homology differences between complete Sacbrood virus genomes from infected Apis mellifera and Apis cerana honeybees in Korea. J Virus Genes. 25; 52(2):281-9.

56. Yang, TT, Tran T.M.N., Chong, W.M., Liao, J.-C. (2017) Collective live-cell superresolved traces reveal nonaxonomal dynamics of intraflagellar transport particles at the ciliary base. bioRxiv 227587.

57. Minh D. Pham, Epperla Chandra Prakash, Wen Chang, Chia-Lung Hsieh, Huan-Cheng Chang (2017), Glycosaminoglycans-Specific Cell Targeting and Imaging Using Fluorescent Nanodiamonds Coated with Viral Envelope Proteins, Analytical Chemistry, 89(12): 6527-6534.

58. Ngoc Bich Pham, Thuong Thi Ho, Giang Thu Nguyen, Thuy Thi Le, Ngoc Thu Le, Huan Cheng Chang, Minh Dinh Pham, Udo Conrad, Ha Hoang Chu (2017), Nanodiamond enhances immune responses in mice against recombinant HA/H7N9 protein, J. Nanobiotechnol, 15 (1), 69.

59. Thi Bich Thao Le, Thi Huyen Bui, Thi Minh Phuong Nguyen, Thi Minh Nguyet Tran, Huu Chi Do, Tien Dung Nguyen, Minh Dinh Pham, Doan Loi Do, Bich Nhi Nguyen, Van Chi Phan (2017), Matrix metalloproteinase 9 gene polymorphism 1562C>T is significantly associated with acute coronary syndrome susceptibility in Vietnamese population, ScienceAsia 43, 289-293.

60. T. Tony Yang, Weng Man Chong, Won-Jing Wang, Gregory Mazo, Barbara Tanos, Zhengmin Chen, Thi Minh Nguyet Tran, Yi-De Chen, Rueyhung Roc Weng, Chia-En Huang, Wann-Neng Jane, Meng-Fu Bryan Tsou and Jung-Chi Liao (2018) Super-resolution architecture of mammalian centriole distal appendages reveals distinct blade and matrix functional components. Nat Commun, 9(2023): 1.

61. Thi Bich Thao Le, Thi Huyen Bui, Thi Minh Phuong Nguyen, Thi Minh Nguyet Tran, Huu Chi Do, Tien Dung Nguyen, Minh Dinh Pham, Doan Loi Do, Bich Nhi Nguyen, Van Chi Phan (2017) Matrix metalloproteinase 9 gene polymorphism 156C>T signigicantly associated with acute coronary syndrome susceptibility in the Vietnamese population. ScienceAsia, 43: 289-293.

Công bố trong nước

1. Nguyễn Thúy Hà, Hoàng Quốc Trường, Tống Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Tỵ, Nguyễn Hữu Hiến, Phan Quốc Kinh, Lê Trần Bình, Phan Văn Chi (1999) Tách dòng và biểu hiện gen mã hóa cho protein bất hoạt ribosome nhóm 1 ở E. coli. Báo cáo Hội nghị Sinh học Toàn quốc, Hà Nội-12/1999, tr. 1121-1128.

2. Hoàng Quốc Trường, Tống Quỳnh Mai, Phan Văn Chi (2000) Nghiên cứu sự phân bố của RIPs nhóm 1 ở một số thực vật thuộc họ bầu bí bằng kĩ thuật Western Blotting. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong sinh học, Hà Nội-8/2000, tr. 172-174.

3. Nguyễn Thị Tỵ, Tống Quỳnh Mai, Lê Gia Hy, Trương Nam Hải, Phan Văn Chi (2000) Đặc tính của proteaza và amylaza từ một số chủng vi khuẩn ưa kiềm phân lập ở Việt Nam. Kỷ yếu Viện Công nghệ Sinh học, NXB KH & KT, Hà nội, 2000, tr. 345-351.

4. Nguyễn Thị Tỵ, Tống Quỳnh Mai, Nguyễn Thúy Hà, Hoàng Quốc Trường, Phan Văn Chi (2000) Đặc tính của Carotenoid từ quả Lêkima (Lucuma mammosa Gaertn). Kỷ yếu Viện Công nghệ Sinh học 1998, NXB KH & KT, Hà nội, 2000, tr. 132-136.

5. Đinh Duy Kháng, Đồng Văn Quyền, Bạch Như Quỳnh, Phan Văn Chi, Lê Trần Bình (2000) Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa cho protein bất hoạt ribosome typ I ở nấm men Pichia pastoris. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong sinh học, Hà Nội-8/2000, tr. 103-106.

6. Phan Văn Chi, Hoàng Quốc Trường, Nguyễn Thúy Hà, Phạm Công Hoạt, Lê Trần Bình (2000) Đặc tính của trichobakin tái tổ hợp. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong sinh học, Hà Nội-8/2000, tr. 23-28.

7. Nguyễn Tài Lương, Nguyễn Thị Vĩnh, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Huy Nam, Nguyễn Thị Kim Dung, Dương Nghiệp Chí, Nguyễn Ngọc Cừ, Lê Quý Phượng (2001) Ứng dụng công nghệ sinh học và kinh nghiệm y học dân tộc tạo chế phẩm thực phẩm - thuốc cho vận động viên. Hội thảo quốc tế sinh học, Hà Nội 2001, tr. 279-285.

8. Nguyễn Tài Lương, Nguyễn Thị Vĩnh, Ngô Thị Kim, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Hoàng Uyên, Nguyễn Thị Kim Dung, Thẩm Thu Nga, Nguyễn Huy Nam, Lê Bích Thảo (2001) Rắn biển (Hydrophiiae) nguồn hoạt chất sinh học, thuốc bổ và thuốc chữa bệnh. Tuyển tập báo cáo khoa học "Biển đông-2000", Nha Trang 2000, tr. 513-520.

9. Cao Tiến Dũng, Nguyễn Thúy Hà, Phan Văn Chi (2001) Tách dòng và biểu hiện đoạn gen exon 7-CYP1A1 của người ở E. coli. Hội nghị Khoa học Hóa sinh Y- Dược 2001, tr. 55-60.

10. Nguyễn Tài Lương, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Thị Vĩnh, Vũ Kim Cầu, Nguyễn Huy Nam, Nguyễn Thị Kim Dung (2002) Nghiên cứu về các nguyên tố vi lượng và hoc môn steroit trong thịt một số loài nhuyễn thể. Báo cáo khoa học Hội thảo quốc tế Bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, tr. 440-446.

12. Nguyễn Thị Vĩnh, Nguyễn Tài Lương, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Huy Nam, Nguyễn Thị Kim Dung, Tạ Thuý Lan, Nguyễn Thị Hiền, Hoàng Thị Ái Khuê (2003) Hiệu quả của các chế phẩm thức ăn chức năng (functional food) lên một số chỉ tiêu sinh lý thần kinh của học sinh và vận động viên. Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, Hà Nội 2003, tr. 491-495.

13. Nguyễn Thị Vĩnh, Nguyễn Tài Lương, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Kim Độ (2003) Nghiên cứu thành phần sinh hoá một số loài nhuyễn thể vùng biển Nha Trang. Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội thảo Động vật thân mềm toàn quốc, Nha Trang 2001, tr. 235-238.

14. Nguyễn Thị Tỵ, Nguyễn Thị Vĩnh, Nguyễn Tài Lương (2003) Hàm lượng carotenoid, steroid hormone trong thịt một số loài nhuyễn thể. Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội thảo Động vật thân mềm toàn quốc, Nha Trang 2003.

15. Nguyễn Tài Lương, Nguyễn Thị Tỵ, Nguyễn Thị Vĩnh (2003) Hàm lượng axit amin trong cơ một số động vật thân mềm. Những vấn đề nghiên cứư cơ bản trong khoa học sự sống, Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học toàn quốc, Huế 2003, tr. 492-494.

16. Nguyễn Tài Lương, Nguyễn Thị Tỵ, Nguyễn Thị Vĩnh (2003) Kết quả nghiên cứu hàm lượng carotenoid tổng số trong thịt một số loài thuỷ động vật ở Việt Nam. Những vấn đề nghiên cứư cơ bản trong khoa học sự sống, Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học toàn quốc, Huế 2003, tr. 489-491.

17. Nguyễn Tài Lương, Đỗ Văn Thu, Nguyễn Anh, Trịnh Kim Thoa, Nguyễn Huy Nam, Nguyễn Thị Vĩnh, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Thị Kim Dung, Vũ Kim Cầu (2003) Chế phẩm tăng tinh trùng động vật Biostimul. TT-01 phục vụ tái sản xuất động vật cao sản ở Việt Nam. Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, Hà Nội 2003, tr. 521-526.

18. Đặng Thành Nam, Nguyễn Bích Nhi, Lê Trần Bình, Phan Văn Chi (2003) Thay đổi trình tự axit amin và ái lực của trichobakin đối với CM-sepharose. Hội nghị Khoa học Toàn quốc lần thứ hai" Những vấn đề NCCB trong Khoa học sự sống, Huế 7/2003, tr. 968-970.

19. Đỗ Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Tỵ, Tống Quỳnh Mai, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2003) Tách dòng hormone sinh trưởng từ mẫu nhau thai người. Hội nghị Khoa học Toàn quốc lần thứ hai. Những vấn đề NCCB trong Khoa học sự sống, Huế 7/2003, tr.902-905.

20. Hoàng Quốc Trường, Nguyễn Bích Nhi, Nông Văn Hải, Phan Văn Chi (2003) Thử nghiệm hoạt tính sinh học của RIPs từ cây Hồng qua (Coccinia cordifolia Cogn). Báo cáo khoa học, Hội nghị Sinh học Phân tử và Hóa sinh Toàn quốc, Hà Nội, 10/2003, tr. 38-43.

21. Nhữ Đình Sơn, Đỗ Quỳnh Hoa, Nguyễn Nam Long, Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Xuân Thản, Phan Văn Chi (2003) Trình tự nucleotide của một số gen có liên quan đến bệnh Parkinson. Báo cáo khoa học, Hội nghị Sinh học phân tử và Hóa sinh Toàn quốc, Hà Nội, 10/2003, tr. 199-204.

22. Nguyễn Bích Nhi, Lê Thị Bích Thảo, Hà Văn Huân, Đặng Thành Nam, Nguyễn Thị Tỵ, Tống Quỳnh Mai, Phan Văn Chi (2003) Hoạt tính ức chế sự phát triển của các dòng tế bào ung thư nuôi cấy in vitro từ các dẫn xuất của TBK. Báo cáo Khoa học, Hội nghị CNSH Toàn quốc 16-17 tháng 12, 2003, Hà Nội, tr. 532-535.

23. Đỗ Văn Thu, Nguyễn Tài Lương, Nguyễn Anh (2004) Ảnh hưởng của chế phẩm hải sâm lên khả năng sinh tinh và phẩm chất tinh dịch thỏ. Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc 2004 – Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống. Định hướng Y dược học, Học viện quân y, 28/10/2004, tr. 161-165.

24. Nguyễn Thị Vĩnh, Nguyễn Tài Lương, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Thị Kim Dung, Đỗ Thị Hồng Nhưng, Phạm Quốc Long, Châu Văn Minh (2004) Nghiên cứu hàm lượng và hoạt tính chống ô xy hoá của carotenoid ở tuyến sinh dục động vật da gai (Echinodermata). Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc 2004 – Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, tr. 721-725.

25. Nguyễn Tài Lương, Nguyễn Thị Tỵ, Nguyễn Thị Vĩnh, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Thị Kim Dung (2004) Hàm lượng axit amin trong thịt cua biển (Sculla serrata) và cua đồng (Somania thelfusa). Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc 2004 – Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, tr. 491-495.

26. Đoàn Việt Bình, Nguyễn Kim Độ, Nguyễn Thị Vĩnh, Nguyễn Thị Kim Dung (2004) Nghiên cứu sự phát triển của buồng trứng tôm Macrobrachium nipponese de Hann trong quá trình phát dục. Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc 2004 – Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, tr. 308-311.

27. Nguyễn Tài Lương, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Thị Vĩnh, Nguyễn Thị Tỵ, Nguyễn Thị Kim Dung (2004) Hàm lượng nguyên tố vi lượng trong thịt một số loài cua ở Việt Nam. Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc 2004 – Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, tr. 271-274.

28. Đoàn Việt Bình, Nguyễn Tài Lương, Nguyễn Thị Vĩnh, Nguyễn Thị Kim Dung (2004) Hàm lượng một số nguyên tố siêu vết trong cơ của một số loài động vật ở nước ta. Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc 2004 – Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, tr. 39-41.

29. Nguyễn Tài Lương, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Thị Vĩnh, Vũ Kim Cầu, Nguyễn Huy Nam, Nguyễn Thị Kim Dung (2004) Nghiên cứu về các nguyên tố kim loại và hoc môn steroid trong thịt một số loài nhuyễn thể. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị khoa học "Biển đông-2002", Nha Trang, tr. 446-453.

30. Nguyễn Thị Vĩnh, Nguyễn Tài Lương, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Kim Độ, Đỗ Ngọc Liên, Đinh Thị An (2004) Nghiên cứu thành phần protein và đặc trưng enzym của 3 loài động vật thân mền hai mảnh vỏ biển. Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội thảo Động vật thân mềm toàn quốc, Nha Trang 2003, tr. 242-249.

31. Đoàn Việt Bình, Nguyễn Tài Lương, Nguyễn Thị Vĩnh, Nguyễn Kim Độ, Nguyễn Thị Kim Dung (2004) Hàm lượng kim loại nặng trong thịt một số loài nhuyễn thể ở miền Bắc Việt Nam. Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội thảo Động vật thân mềm toàn quốc, Nha Trang 2003, tr. 233-237.

32. Vũ Minh Thiết, Nguyễn Nam Long, Đặng Thành Nam, Phan Văn Chi (2004) Nghiên cứu hệ huyết thanh người bằng kết nối sắc kí lỏng nano đa chiều và hệ khối phổ liên tục. Những vấn đề NCCB trong Khoa học sự sống, Học Viện Quân Y, 27-28/10/2004, NXB KH&KT, Hà Nội-2004, tr. 470-474.

33. Nguyễn Bích Nhi, Lê Thị Bích Thảo, Phan Văn Chi, Nguyễn Thị Quỳ, Trần Công Yên (2004) Tác dụng của mini-trichobakin lên sự phát triển u báng Sarcoma-180 ở chuột nhắt trắng. Báo cáo khoa học, Hội thảo quốc gia về phòng chống ung thư lần thứ XI năm 2004, Hà Nội, 10/2004. Y học Thực hành. 489:226-229.

34. Lê Thị Bích Thảo, Đỗ Quỳnh Hoa, Nguyễn Bích Nhi, Nông Văn Hải, Phan Văn Chi, Phạm Thị Vân Anh, Ninh Thị Ứng (2004) Xác định đột biến A3243G trên gen tRNALeu ty thể từ các bệnh nhân nghi mắc bệnh ty thể. Những vấn đề NCCB trong Khoa học sự sống, Học Viện Quân Y, 27-28/10/2004, NXB KH&KT, Hà Nội-2004, tr. 463-465.

35. Nguyễn Bích Nhi, Lê Thị Bích Thảo, Phan Văn Chi, Nguyễn Thị Quỳ, Trần Công Yên (2004) Tác dụng của các độc tố miễn dịch PBL-1 và PBL-2 lên sự phát triển u báng Sarcoma-180 ở chuột nhắt trắng dòng Swiss. Những vấn đề NCCB trong Khoa học sự sống, Học Viện Quân Y, 27-28/10/2004, NXB KH&KT, Hà Nội-2004, tr. 116-120.

36. Nguyễn Nam Long, Đỗ Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Tỵ, Tống Quỳnh Mai, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2004) Thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa hormone sinh trưởng người ở nấm men Pichia pastoris. Các báo cáo khoa học-Hội nghị Khoa học Hóa sinh Y-Dược năm 2004, Hà Nội, 8/2004, tr. 116-122.

37. Nguyễn Bích Nhi, Lê Thị Bích Thảo, Phan Văn Chi, Nguyễn Thị Quỳ, Trần Công Yên (2004) Trichobakin ức chế sự phát triển u báng Sarcoma-180 ở chuột nhắt trắng dòng Swiss. Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Hóa sinh Y-Dược năm 2004, Hà Nội, 8/2004, tr. 1-9.

38. Nguyễn Thị Vĩnh, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Tài Lương (2005) Nghiên cứu hoạt chất ức chế enzym chuyển dạng angiotensin (ACE) trong cá cơm và một số sản phẩm từ cá cơm. Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc 2005- Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, tr. 865-867.

39. Nguyễn Tài Lương, Nguyễn Thị Tỵ, Đoàn Việt Bình (2005) Hàm lượng carotenoid, testosteron trong thịt một số loài cua ở Việt Nam. Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc 2005- Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, tr. 628-630.

40. Đoàn Việt Bình, Nguyễn Thị Vĩnh, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Kim Độ (2005) Nghiên cứu ảnh hưởng của chiếu xạ tia UVA lên sự sinh sản của tôm càng nước ngọt (Macrobrachium nipponese de Hann). Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc 2005- Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, tr. 393-396.

41. Nguyễn Thị Tỵ, Tống Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Vĩnh, Nguyễn Tài Lương (2005) Hoạt độ enzyme proteolytic và phổ protein của thịt một số lài cua ở Việt Nam. Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc 2005- Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, tr. 843-845.

42. Ninh Khắc Bản, Lã Đình Mỡi, Trần Minh Hợi, Nguyễn Thị Hiền, Phùng Thị Tuyết Hồng, Phan Văn Chi (2004) Chi Qua Lâu (Trichosanthes L.) nguồn hoạt chất sinh học đầy triển vọng ở Việt Nam. Những vấn đề NCCB trong Khoa học sự sống, Học Viện Quân Y, 27-28/10/2004, NXB KH&KT, Hà Nội-2004, tr. 34-41.

43. Ninh Khắc Bản, Lã Đình Mỡi, Trần Minh Hợi, Nguyễn Thị Hiền, Phan Văn Chi, Lê Mai Hương (2005) Kết quả nghiên cứu về chi Qua Lâu (Trichosanthes L.) ở Việt Nam. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, ĐH Y Hà Nội, 03/11/2005, NXN KH&KT, Hà Nội, tr. 382-385.

44. Lê Trần Bình, Nông Văn Hải, Phan Văn Chi, Trương Nam Hải, Đinh Duy Kháng (2005) Những kết quả nổi bật của đề tài nghiên cứu cơ bản về áp dụng kỹ thuật sinh học phân tử tại Viện Công nghệ sinh học, Viện KH&CN VN. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, ĐH Y Hà Nội, 03/11/2005, NXN KH&KT, Hà Nội, tr. 25-30.

45. Phan Văn Chi, Vũ Minh Thiết, Đặng Thành Nam, Nguyễn Nam Long, Lê thị Bích Thảo (2005) Ứng dụng khối phổ trong nhận dạng và xác định protein/proteome. Hội nghị Khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Viện KH&CN VN 1975-2005, Hà Nội, 19/5/2005, tr. 67-74.

46. Phan Văn Chi (2006). Tổ chức HUPO và thực trạng nghiên cứu về Proteomics. Báo cáo Khoa học, Hội nghị Khoa học Hóa sinh Y Dược năm 2006, Đồ Sơn, Hải Phũng, 8/2006, tr. 21-26.

47. Nguyễn Thị Vĩnh, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Kim Độ, Hà Đức Thắng (2007). Nghiên cứu thành phần dinh dưỡng của thịt hầu cửa sông (Crassostrea Rivularis). Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo Động vật thân mềm toàn quốc, lần thứ tư - Nha Trang 5- 6/9/2005, tr. 408-416.

48. Nguyễn Thị Vĩnh, Đinh Thị An (2007) Bước đầu nghiên cứu một số tính chất của lectin và proteinase của ốc hương (Babylonia Areolata). Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo Động vật thân mềm toàn quốc, lần thứ tư - Nha Trang 5- 6/9/2005, tr. 231-238.

49. Đỗ Văn Thu, Nguyễn Tài Lương, Nguyễn Anh, Lê Thành Đô (2007) Ảnh hưởng của chế phẩm hàu biển (Ostreidea) lên phẩm chất tinh dịch thỏ. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo Động vật thân mềm toàn quốc, lần thứ tư - Nha Trang 5-6/9/2005, tr. 254-260.

50. Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Tài Lương, Nguyễn Thị Vĩnh, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Tác An (2007) Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm từ loài hàu biển (C.virginica) lên một số chỉ tiêu huyết học và enzym proteolitic màng ruột của chuột nhắt trắng. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo Động vật thân mềm toàn quốc, lần thứ tư - Nha Trang 5- 6/9/2005, tr. 239-246.

51. Nguyễn Tài Lương, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Thị Vĩnh, Nguyễn Thị Kim Dung (2007) Hàm lượng các nguyên tố vi lượng trong thịt và nội quan của rùa, tê tê, kỳ đà ở Việt Nam. Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc 2007- Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, tr. 103-106.

53. Vũ Minh Thiết, Nguyễn Thị Tỵ, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi, Nguyễn Tài Lương, Nguyễn Tác An (2007) Một số kết quả nghiên cứu về thành phần protein thịt hàu (Crassostrea virginica). Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội thảo Động vật Thân mềm Toàn quốc lần thứ tư, Nha Trang, 5-6/9/2005, tr. 212-220.

54. Nguyễn Thị Tỵ, Phạm Đình Minh, Vũ Minh Thiết, Đặng Thành Nam, Tống Quỳnh Mai, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi, Nguyễn Tài Lương (2007) Bước đầu Nghiên cứu thành phần acid amin và protein trong thịt Tu Hài - Lutraria philippinarum (Reeve, 1854). Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo Động vật Thân mềm Toàn quốc lần thứ tư Nha Trang, 5-6/9/2005, tr.199-211.

55. Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2008) Sự biến đổi của các protein bền nhiệt và glycosyl hóa ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Hội nghị Khoa học Quốc gia về Hóa sinh Y học. Thái Nguyên 6-8/11/2008.

56. Trần Thế Thành, Đỗ Quỳnh Hoa, Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Trung Chính, Phan Văn Chi (2008) Phân tích proteome huyết thanh bệnh nhân ung thư lympho dạng non-Hodgkin. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ tư: Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ nông, sinh, y học và công nghiệp thực phẩm. Hà Nội, 16-17/10/2008.

57. Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Khắc Ngọc, Lê Đức Hinh, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2008) Phân tích hệ protein huyết thanh bệnh nhân MELAS mang đột biến điểm A3243G. Hội nghị Khoa học Quốc gia về Hóa sinh Y học. Thái Nguyên 6-8/11/2008.

58. Lê Thị Bích Thảo, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2008) Nghiên cứu hoạt tính kháng các dòng tế bào ung thư biểu mô người in vitro của PBL2. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ tư: Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ nông, sinh, y học và công nghiệp thực phẩm. Hà Nội, 16-17/10/2008.

59. Phan Văn Chi, Nguyễn Bích Nhi (1982) Phương pháp xác định Methionine và Cysteine + Cystine tự do trong huyết thanh trên máy phân tích acid amin tự động AA-881 (Tiệp Khắc). Báo cáo nghiên khoa học sinh vật học, Viện Sinh vật học, Viện Khoa học Việt Nam 1982, tr. 220-222.

60. Phan Văn Chi, Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Tài Lương (1985) Hàm lượng protein và thành phần axít amin trong hạt một số giống đậu nội và nhâp nội. Báo cáo Nghiên cứu Khoa học 1975-1985, Viện KHVN, Hà nội 1985, tr. 159-166.

61. Nguyễn Văn Tuyến, Mai Văn Trì, Lê Phương Mai, Phan Văn Chi, Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Thị Tỵ Tống Quỳnh Mai, Nguyễn Thanh Dương, Lê Thị Hà (1994) Khảo sát tính chất giảm giảm cholesterol của cây ngưu tất (Achyranthes bidentata Blu.), axít oleanolic và Phylamin. Kỷ yếu Viện Công nghệ Sinh học, NXB KH&KT, Hà nội, tr. 186-189.

62. Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi, Nguyễn Thị Tỵ, Tống Quỳnh Mai, Đái Duy Ban (1994) Nghiên cứu quy trình tạo dịch các axít amin tinh sạch từ các nguồn protein có giá trị sinh học cao. Kỷ yếu Viện Công nghệ Sinh học, NXB KH&KT, Hà nội, tr.172-176.

63. Phan Văn Chi, Nguyễn Bích Nhi, Tống Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Tỵ (1994) Nghiên cứu xác định Tryptophan trong các mẫu sinh học. Kỷ yếu Viện Công nghệ Sinh học, NXB KH&KT, Hà nội, tr. 181-185.

64. Phan Văn Chi, Nguyễn Bích Nhi , Nguyễn Thị Tỵ, Tống Quỳnh Mai (1995) Nghiên cứu khả năng hấp phụ Pb2+ của một số chất hấp phụ sinh học (biosorbents) và khả năng loại bỏ chúng ra khỏi môi trường nước. Kỷ yếu Viện Công nghệ Sinh học 1995, NXB KH&KT, Hà nội, tr.304-310.

65. Phan Văn Chi, Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Thị Tỵ, Tống Quỳnh Mai, Đái Duy Ban (1995) Tinh chế L-Tyrosine. Tạp chí Sinh học. 17(3):25-27.

66. Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Thị Tỵ, Tống Quỳnh Mai, Phan Văn Chi (1995) Khảo sát thành phần axít amin tự do trong lá chè xanh (Thea cheneensis Seem) và lá vối (Syzygium nervosum DC). Kỷ yếu Viện Công nghệ Sinh học 1995, NXB KH & KT, Hà nội, tr.108-112.

67. Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi, Nguyễn Thị Tỵ, Tống Quỳnh Mai, Đái Duy Ban (1996) Nghiên cứu tách chiết hỗn hợp axít amin từ các nguồn protein tự nhiên có giá trị sinh học cao. Tạp chí Sinh học. 18(3):34-39.

68. Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Thị Tỵ, Tống Quỳnh Mai, Phan Văn Chi (1996) Khảo sát thành phần protein và acid amin trong hạt một số giống lúa thơm. Kỷ yếu Viện Công nghệ Sinh học 1996, NXB KH & KT, Hà nội, tr. 225-231.

69. Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Thị Tỵ, Tống Quỳnh Mai, Phan Văn Chi (1996) Nghiên cứu sản xuất chế phẩm bột dinh dưỡng giàu vitamin A. Kỷ yếu Viện Công nghệ Sinh học, NXB KH&KT, Hà nội, tr.237-242.

70. Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Thị Tỵ, Tống Quỳnh Mai, Phan Văn Chi (1996) Nghiên cứu chế biến thịt quả Lêkima Lucuma mamosa (Gaertn). Kỷ yếu Viện Công nghệ Sinh học 1996, NXB KH&KT, Hà nội, tr. 232-236.

71. Phan Văn Chi, Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Thị Tỵ, Tống Quỳnh Mai (1997) Sử dụng một số primer ngẫu nhiên để xác định RAPDs ở lúa DT-33 và Tám thơm. Tạp chí Di truyền và ứng dụng. 4:15-18.

72. Nguyễn Thanh Dương, Lê Thị Hà, Phan Văn Chi, Nguyễn Bích Nhi, Đoàn Hùng Tiến, Đỗ Trọng Biểu, Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Thanh Bình (1997) Tác dụng chống phóng xạ, giảm cholesterol của chế phẩm từ chè xanh, phylamin và ngưu tất. Tạp chí Hóa sinh Y học 1997, tr. 13-17.

73. Phan Văn Chi, Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Thị Tỵ, Tống Quỳnh Mai, Đái Duy Ban (1997) Ứng dụng phản ứng chuỗi (polymerase chain reaction –PCR) để xác định các marker phân tử ở người. Tạp chí Hóa sinh Y học. 34-39.

74. Phan Văn Chi, Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Thị Tỵ (1997) Xác định acid amin bằng phương pháp dẫn xuất hóa với O-phthaldialdehyde (OPA) và Fluorenylmethyl chloroformate (FMOC) trên hệ HP Amino Quant Series II. Kỷ yếu Viện Công nghệ Sinh học 1997, NXB KH&KT, Hà Nội, tr. 454-461.

75. Đinh Duy Kháng, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phan Văn Chi (1998) Sản xuất và xác định tính chất của kháng huyết thanh kháng Lactobacilus acidophilus. Tạp chí Khoa học và Công nghệ T.XXXVI (2):7-11.

76. Tống Quỳnh Mai, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (1998) Đặc tính của alpha-amylase tái tổ hợp trong dịch nuôi cấy một số nòi vi sinh vật. Tạp chí Di truyền và ứng dụng 4: 1-8.

77. Nguyễn Thúy Hà, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (1998) Hoạt tính lipoxygenase trong hạt và mầm các giống lúa thơm ở Việt Nam. Tạp chí Di truyền và ứng dụng. 4: 8-14.

78. Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Thị Tỵ, Phan Văn Chi (1998) Thành phần acid amin tự do trong hạt các giống lúa Tám thơm, Dự hương và Di hương. Tạp chí Di truyền và ứng dụng. 3: 15-20.

79. Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Thị Tỵ, Phan Văn Chi (1999) Xác định các acid amin tự do trong các mẫu sinh học trên hệ HP Amino Quant Series II. Kỷ yếu Viện Công nghệ Sinh học 1998, NXB KH&KT, Hà Nội, tr.124-131.

80. Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Thị Tỵ, Phan Văn Chi (1999) Thành phần protein và acid amin trong hạt một số giống lúa thơm thuộc tập đoàn Tám thơm, Dự hương và Di hương của Việt Nam. Tạp chí Sinh học. 21(1): 39-43.

81. Nguyễn Huy Hoàng, Trần Thị Phương Liên, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thùy Châu, Phan Văn Chi, Nông Văn Hải (1999) Hoạt tính kháng mọt gạo của dịch chiết protein từ hạt mít, gấc và mướp đắng. Tạp chí Sinh học. 21(1b):199-202.

82. Tống Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Bích Nhi, Trương Nam Hải, Phan Văn Chi (2000) Đặc tính sinh hóa và khả năng thủy phân tinh bột sống của amylaza từ chủng nấm men Saccharomycopsis fibuligera. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, XXXVIII. (2): 14-18.

83. Nguyễn Tài Lương, Nguyễn Thị Vĩnh, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Huy Nam, Nguyễn Thị Kim Dung, Dương Nghiệp Chí, Nguyễn Ngọc Cừ, Lê Quý Phượng (2001) Sử dụng hải sâm và rắn biển làm thực phẩm - thuốc tăng lực cho vận động viên. Kỷ yếu Viện Công nghệ sinh học, tr. 261-273.

84. Hoang Quoc Truong, Nguyen Thuy Ha, Hajme Mizukami, Le Tran Binh and Phan Van Chi (2001) Expression and characterization of karasurin-A, a type I ribosome inactivating protein from Trichosanthes kirilowii var Japonica. Advances in Natural Sci. 2(2):93-97.

85. Trịnh Tất Cường, Đặng Thành Nam, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2003) Biểu hiện và tinh chế mini-TBK ở E. coli. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 1(2):183-188.

86. Nguyễn Thị Tỵ, Tống Quỳnh Mai, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2002) Thành phần acid amin tự do và protein tan trong hạt một số giống vừng địa phương và ngoại nhập ở Việt Nam. Tap chí Di truyền và ứng dụng. 3:15-22.

87. Nguyễn Thị Tỵ, Tống Quỳnh Mai, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2003) Thành phần acid amin và giá trị dinh dưỡng của protein trong hạt một số giống vừng địa phương và ngoại nhập ở Việt Nam. Tạp chí Sinh học. 25(3):71-76.

88. Đỗ Quỳnh Hoa, Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Nam Long, Phan Văn Chi, Nguyễn Xuân Thản, Nhữ Đình Sơn (2002) Xác định trình tự nucleotide của exon 3 gen alpha-synuclein ở người Việt Nam mắc bệnh Parkinson. Tạp chí Y học thực hành. 11(435):23-25.

89. Nguyễn Thúy Hà, Nguyễn Bích Nhi, Đỗ Khắc Hiếu, Phan Văn Chi (2003) Khả năng ức chế các dòng tế bào ung thư nuôi cấy in vitro của Trichobakin tái tổ hợp. Tạp chí Y học Việt Nam. 284(5):26-30.

90. Nhữ Đình Sơn, Đỗ Quỳnh Hoa, Nguyễn Nam Long, Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Xuân Thản, Phan Văn Chi (2003) Trình tự nucleotide của exon 3 gen alpha synuclein ở các thành viên một gia đình người Việt Nam có tiền sử mắc bệnh Parkinson. Tạp chí Y học Thực hành. 446(3):6-9.

91. Nhữ Đình Sơn, Đỗ Quỳnh Hoa, Nguyễn Nam Long, Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Xuân Thản, Phan Văn Chi (2003) Trình tự nucleotide của exon 10 gen TAU của các thành viên từ một gia đình người Việt Nam có liên quan đến bệnh Parkinson. Tạp chí Y học Quân sự. 224(5):47-50.

92. Nhữ Đình Sơn, Đỗ Quỳnh Hoa, Nguyễn Nam Long, Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Xuân Thản, Phan Văn Chi (2003) Trình tự nucleotide của exon 2 và exon 3 gen Parkin ở một số người Việt Nam mắc bệnh Parkinson. Tạp chí Y học Việt Nam. 284(5):20-25.

93. Nhữ Đình Sơn, Nguyễn Xuân Thản, Phan Văn Chi (2003) Những nghiên cứu về mối liên quan giữa bệnh Parkinson và biến đổi gen. Tạp chí Y học Quân sự. 3:11-13.

94. Phan Văn Chi (2003) Khối phổ trong nghiên cứu Proteomics. Tạp chí Công nghệ Sinh học 1(1):11-24.

95. Hoàng Quốc Trường, Tống Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Lê Trần Bình, Phan Văn Chi (2003) Tinh chế và xác định protein bất hoạt ribosome (RIPs) từ cây Hồng qua (Coccinia cordifolia Cogn.). Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 41(5):1-5.

96. Đặng Thành Nam, Phan Văn Chi (2003) Nghiên cứu thiết kế và biểu hiện protein lai GnRH-TBK ở E. coli. Tạp chí Di truyền và ứng dụng. 3:44-49.

97. Đặng Thành Nam, Phan Văn Chi (2003) Nghiên cứu tinh chế GnRH-TBK tái tổ hợp. Tạp chí Di truyền và ứng dụng. 2:1-4.

98. Đặng Thành Nam, Lê Thị Bích Thảo, Phan Văn Chi (2003) Nhận dạng và xác định những biến đổi về trình tự của trichobakin và các dẫn xuất bằng phương pháp khối phổ MALDI-TOF MS/MS. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 1(2):161-168.

99. Nông Văn Hải, Phan Văn Chi (2003) Thực trạng và triển vọng trong nghiên cứu genome ty thể người. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 1(2):133-142.

100. Lê Thị Bích Thảo, Hà Văn Huân, Phan Văn Chi (2003) Thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa cho protein lai HSP2 ở E. coli. Tạp chí Y học Việt Nam. 284(5):10-14.

101. Hà Văn Huân, Lê Thị Bích Thảo, Phan Văn Chi (2003) Biểu hiện và tinh chế protein lai HSP2 ở E. coli. Tạp chí Y học Việt Nam. 284(5):6-9.

102. Nguyễn Đình Cường, Nguyễn Thùy Dương, Lê Thị Thu Hiền, Lương Thị Thu Hường, Trần Thị Phương Liên, Nguyễn Huy Hoàng, Phan Văn Chi, Nông Văn Hải (2003) Biểu hiện gen mã hóa protein bất hoạt ribosome của cây mướp đắng ở vi khuẩn Escherichia coli. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 1(4):451-460.

103. Phan Văn Chi (2003) Proteomics và những nghiên cứu ứng dụng. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 1(4):397-414.

104. Hoàng Thị Ái Khuê, Nghiêm Xuân Thăng, Nguyễn Tài Lương (2004) Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm hải sâm và rabiton lên chức năng hô hấp ở sinh viên ngành thể dục thể thao trường đại học Vinh. Tạp chí khoa học Đại học Vinh, tập XXXIII- số 4a, 2004.

109. Nguyễn Thị Vĩnh, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Tài Lương, Phạm Quốc Long (2004) Nghiên cứu tách chiết, xác định hoạt tính và hàm lượng các hormon steroid trong một số loài động vật da gai ở Việt Nam. Tạp chí dược học. 44(6):13-18.

105. Hoàng Thị Ái Khuê, Nguyễn Tài Lương (2004) Nghiên cứu tác dụng của viên nang hải sâm và rabiton lên chức năng tim mạch của vận động viên. Tạp chí sinh lý học, 8/2004, tr.32-37.

106. Hoàng Thị Ái Khuê, Nguyễn Tài Lương (2004) Tác dụng của chế phẩm hải sâm và rabiton lên chỉ tiêu huyết học ở vận động viên. Tạp chí sinh lý học, 8/2004, tập 2, tr. 28-31.

107. Phạm Quốc Long, Lê Mai Hương, Châu Văn Minh, Trịnh Thị Thu Hương, Đỗ Hữu Nghị, Đoàn Lan Phương, Cầm Thị Inh, Chu Quang Truyền, Nguyễn Thị Vĩnh, Đoàn Việt Bình (2004) Nghiên cứu thành phần lipit, axit béo và hoạt tính sinh học các mẫu sinh vật biển ngành da gai (Echinodermata). Hải sâm, sao biển, cầu gai. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. T.XX, số 4, 11-18.

108. Lê Thanh Hòa, Đinh Duy Kháng, Phan Văn Chi, Nông Văn Hải, Trương Nam Hải, Lê Trần Bình (2004) Virus cúm A của gia cầm và mối quan hệ lây nhiễm động vật sang người. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 2(1):1-18.

109. Nguyễn Đình Cường, Lê Thị Thu Hiền, Nông Văn Hải, Đặng Thành Nam, Phan Văn Chi (2004) Tinh chế và phân tích khối phổ protein bất hoạt ribosome tái tổ hợp từ cây mướp đắng. Tạp chí Công nghệ Sinh học 2(2):217-226.

110. Vu MT, Nguyen NL, Dang TN, Nguyen TD, Nguyen VM, Phan VC (2004) Discovery of MLL-AF4 Fusion Protein in Serum of Acute Lymphoblastic Leukemia Patients. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 2(3):1-11.

111. Đỗ Quỳnh Hoa, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2004) Tách dòng và xác định trình tự gen mã hóa cho transforming growth factor alpha (hTGF-A) từ mẫu nhau thai người. Y học Việt Nam. 297(4):19-22.

112. Nguyễn Nam Long, Đỗ Quỳnh Hoa, Vũ Minh Thiết, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2004) Tách dòng gen mã hóa yếu tố sinh trưởng biểu bì (epidermal growth factor) của người. Y học Việt Nam. 298(5):43-45.

113. Nhữ Đình Sơn, Nguyễn Xuân Thản, Phan Văn Chi (2004) Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ của bệnh Parkinson. Tạp chí Y Dược học Quân sự, Số Đặc san, năm 2004, tr. 160-16.

114. Nguyễn Tài Lương (2005) Thực phẩm chức năng - thức ăn của con người thế kỷ 21. Ứng dụng công nghệ sinh học tạo các chế phẩm chức năng phục vụ sức khoẻ cộng đồng. Tạp chí sinh học, 12/2005, tập 27- số 4, 1-6.

115. Nguyễn Tài Lương, Đỗ Văn Thu (2005) Ảnh hưởng của chế phẩm Hagaton lên các chỉ tiêu sinh học của tinh trùng ở thỏ. Tạp chí sinh học, 6/2005, tập 27- số 2, 78-81.

116. Hoàng Thị Ái Khuê, Nguyễn Tài Lương (2005) Tác dụng phòng tổn thương màng tế bào trong quá trình tập luyện của chế phẩm hải sâm và rabiton ở vận động viên điền kinh. Tạp chí sinh lý học, 4/2005, tr.47-53.

117. Nguyễn Tài Lương, Nguyễn Tác An (2005) Một số chỉ tiêu sinh hoá thịt hàu (Crassostrea virginica) thu hoạch tại trại nuôi của viện Hải dương học ở đầm Nha Phu, Nha Trang. Tạp chí khoa học công nghệ Biển, tập 5, số 3, tr.1-17.

118. Nguyễn Nam Long, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2005) Tách dòng gen mã hóa interleukin-2 của người. Tạp chí Y học Việt Nam. 310(5):26-30.

119. Quyền Đình Thi, Đào Thị Tuyết, Nghiêm Đình Dũng, Phan Văn Chi (2005) Phân tích đa hình vùng DNA ty thể mã hóa các tiểu đơn vị I và II của cytochrome c oxidase ở một só cá thể người Việt Nam. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 3(3):293-302.

120. Huỳnh Thị Thu Huệ, Hoàng Thị Thu Yến, Nguyễn Đăng Tôn, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Đình Cường, Phan Văn Chi, Nông Văn Hải (2005) Phân tích trình tự vùng điều khiển (D-Loop) trên genome ty thể của 5 cá thể người Việt Nam. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 3(1):15-22.

121. Trần Thị Minh Nguyệt, Lê Thị Bích Thảo, Đỗ Quỳnh Hoa, Tống Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Tỵ, Nguyễn Bích Nhi, Nông Văn Hải, Phan Văn Chi (2005) Xác định trình tự gen 12S rRNA ty thể của một số cỏ thể người Việt Nam. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 3(3):287-292.

122. Bùi Thị Huyền, Đặng Thành Nam, Nguyễn Nam Long, Nguyễn Bích Nhi, Hoàng Quốc Trường, Phan Văn Chi (2005) Biểu hiện và xác định interleukin-2 của người. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 3(2):143-148.

123. Nguyễn Thị Tú Linh, Vũ Đình Cường, Nguyễn Đăng Tôn, Lê Thị Thu Hiền, Huỳnh Thị Thu Huệ, Phan Văn Chi, Nông Văn Hải (2005) Phân tích trình tự gen ND5 ty thể từ một số cá thể người Việt Nam. Tạp chí Công nghệ Sinh học 3(3):279-286.

124. Đặng Trần Hoàng, Bùi Thị Huyền, Vũ Minh Đức, Đặng Thành Nam, Trần Thị Hương, Nguyễn Hồng Thanh, Phan Văn Chi, Trương Nam Hải (2005) Biểu hiện gen mã hóa Interleukin-2 của người (rh-IL2MN) trong Escherichia coli bằng hệ pET32 và nhận dạng protein tái tổ hợp bằng phương pháp khối phổ. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 3(4):439-444.

125. Vũ Hoài Thu, Vũ Đình Cường, Huỳnh Thị Thu Huệ, Nguyễn Đăng Tôn, Lê Thị Thu Hiền, Trần Thị Phương Liên, Phan Văn Chi, Nông Văn Hai (2005) Phân tích trình tự gen ND6 ty thể từ 12 cá thể người Việt Nam. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 3(4):415-421.

126. Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Minh Giang, Lê Thị Bích Thảo, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2005) Phân tích trình tự gen 16S rRNA ty thể từ một số cá thể người Việt Nam. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 3(4):423-428.

127. Đoàn Việt Bình, Nguyễn Thị Vĩnh, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Văn Quyền (2006) Ảnh hưởng của tia tử ngoại UVA lên sự sinh sản của tôm càng nước ngọt (Macrobrachium nipponese de Hann) và tôm rảo (Metapenaeus ensis de Hann). Tạp chí sinh học. 28(4):83-88.

128. Lê Trần Bình, Lê Thanh Hòa, Đinh Duy Kháng, Phan Văn Chi, Nông Văn Hải, Nguyễn Thị Bích Nga, Trương Nam Hải (2006) Phân tích mối tương đồng kháng nguyên và miẽn dịch giữa các chủng virus cúm A, các chủng cường độc đương nhiễm và các chủng vaccine cúm A/H5N. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 4(3):291-296.

129. Lê Thanh Hòa, Nguyễn Thị Bích Nga, Đinh Duy Kháng, Phan Văn Chi, Nông Văn Hải, Trương Nam Hải, Lê Trần Bình (2006) Nghiên cứu biển đổi thành phần gen H5 của virus cỳm A/H5N1 của vịt An Giang trên cơ sở so sánh với các chủng trong khu vực. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 4(1):23-30.

130. Hà Văn Huân, Đặng Thành Nam, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2006) Biểu hiện gen mã hóa erythropoietin người ở nấm men Pichia pastoris. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 4(3):303-307.

131. Đặng Thành Nam, Hoàng Quốc Trường, Nguyễn Bích Nhi, Trương Nam Hải, Phan Văn Chi (2006) Tách dòng và biểu hiện erythropoietin người ở E. coli. Tạp chí Y học Việt Nam. 324(7):10-15.

132. Lê Thị Bích Thảo, Bùi Thị Huyền, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2006) Xác định trình tự gen ND1 ở một số cỏ thể người Việt Nam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. 44(6):7-13.

133. Nguyễn Nam Long, Nguyễn Bích Nhi, Phạm Vân Anh, Phan Văn Chi (2006) Phân tích hệ protein huyết thanh của một bệnh nhân mang đột biến A3442G trong gen tRNALeu ty thể. Tạp chí Y học Việt Nam số 325(8):24-28.

134. Vũ Minh Thiết, Trần Thế Thành, Nguyễn Thị Minh Phương, Phan Văn Chi (2006) Phân tích các glycoprotein trong huyết thanh người. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 4(1):13-22.

135. Đặng Thành Nam, Phan Văn Chi (2006) Nghiên cứu hệ protein huyết thanh bệnh nhân viêm gan B bằng phương pháp sắc ký lỏng nano đa chiều kết hợp khối phổ liên tục. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 4(2):159-170.

136. Vũ Minh Thiết, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2006) Phân tích hệ protein huyết thanh của một bệnh nhân suy tuỷ cấp. Tạp chí Y học Việt Nam. 324(7):40-44.

137. Phạm Đình Minh, Đặng Thành Nam, Bùi Thị Huyền, Phan Văn Chi (2006) Tinh sạch và xác định ricin từ hạt thầu dầu. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 4(4):489-494.

138. Nguyễn Huy Nam, Lê Quý Phượng (2007) Nghiên cứu tác dụng tăng cường thể lực của vận động viên cử tạ. Hội nghị Quốc tế về khoa học thể dục thể thao, Hà Nội 15-16/12/2007.

139. Nguyễn Huy Nam, Võ Thị Ninh, Châu Văn Minh, Cù Nguyên Định, Đỗ Ngọc Quang (2007) Nghiên cứu các thành phần các nguyên tố vi lượng và các hormone steroid có trong 3 loài sao biển Việt Nam. Hội nghị khoa học nghiên cứu cơ bản, Quy Nhơn 8/7/2007.

140. Nguyễn Huy Nam, Võ Thị Ninh, Vũ Kim Cầu, Lê Quý Phượng (2007) Nghiên cứu hoạt chất sinh học trong một số loài cá chìa vôi. Tạp chí khoa học thể N03-2007.

141. Nguyễn Huy Nam, Võ Thị Ninh (2007) Nghiên cứu các hoạt chất sinh dược bổ dưỡng trong nhung hươu sao Việt Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ, tập 45- số 1B, tr. 479-483.

142. Nguyễn Huy Nam, Lê Quý Phượng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Võ Thị Ninh (2007) Nghiên cứu tác dụng của viên tăng lực Phunamine trong quá trình phục hồi thể lực vận động viên bóng bàn. Tạp chí khoa học thể N02-2007, tr. 75-80.

143. Đoàn Việt Bình, Nguyễn tài Lương, Nguyễn Thị Vĩnh, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Tỵ (2007) Hàm lượng ãit amin trong một số loài động vật da gai và giáp xác ở Việt nam", Báo cáo khoa học quốc gia"Biển đông-2007, tr. 151-156.

144. Nguyễn Tài Lương, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Thị Vĩnh, Nguyễn Thị Kim Dung (2007) Hàm lượng các nguyên tố vi lượng trong thịt và nội quan của rùa, tê tê, kỳ đà ở Việt nam. Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc 2007- Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, tr.103-106.

145. Phạm Đình Minh, Đặng Thành Nam, Bùi Thị Huyền, Phan Văn Chi (2006) Tinh sạch và xác định ricin từ hạt thầu dầu. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 4(4):489-494.

146. Nguyễn Thị Vĩnh, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Kim Độ, Hà Đức Thắng (2007) Nghiên cứu thành phần dinh dưỡng của thịt hàu cửa sông Crassostrea rivularis. Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc 2007, NXB Nông nghiệp, tr. 402-416.

147. Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Tài Lương, Nguyễn Thị Vĩnh, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Tác An (2007) Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm từ lòai hàu biển C. Virginia lên một số chỉ tiêu huyết học và enzyme proteolytic màng ruột chuột nhắt trắng. Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc 2005, NXB Nông nghiệp, tr. 239-248.

148. Nguyễn Thị Vĩnh, Đinh Thị An (2007) Bước đầu nghiên cứu một số tính chất của lectin và proteinase của ốc hương Babylonia areolata. Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc 2005, NXB Nông nghiệp, tr. 231-238.

149. Nguyễn Tài Lương, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Thị Vĩnh, Nguyễn Thị Kim Dung (2007) Kết quả nghiên cứu về nguyên tố vi lượng trong mai và yếm của rùa và ba ba và trong vẩy của tê tê. Tạp chí sinh học. 29(1):47-50.

150. Lê Đức Hinh, Lê Văn Thính, Nguyễn Vượng, Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2007) Hội chứng Melas. Tạp chí Y học lâm sàng. 18:27-31.

151. Lê Thị Bich Thảo, Bùi Thị Huyền, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2007) Xác định trình tự nucleotide tiểu phần 2 của NADH dehydogenaza ty thể (ND2) của người Việt Nam. Tạp chí Sinh học 29(1):65-69.

152. Trần Thế Thành, Lê Thị Bích Thảo, Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Tỵ, Tống Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Bích Nhi, Bùi Quang Nghị, Phan Văn Chi (2007) Xác định các peptide độc của loài Ốc cối hoa lưới Conus textile ở vùng biển Nha Trang, Việt Nam. Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ tư 17-18/9/2007, Nha Trang.

153. Nguyễn Thị Tỵ, Phạm Đình Minh, Vũ Minh Thiết, Đặng Thành Nam, Tống Quỳnh Mai, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi, Nguyễn Tài Lương (2007) Bước đầu Nghiên cứu thành phần acid amin và protein trong thịt Tu Hài - Lutraria philippinarum (Reeve, 1854). Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo Động vật Thân mềm Toàn quốc lần thứ tư Nha Trang, 5-6/9/2005, tr.199-211.

154. Vũ Minh Thiết, Nguyễn Thị Tỵ, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi, Nguyễn Tài Lương, Nguyễn Tác An (2007) Một số kết quả nghiên cứu về thành phần protein thịt hàu (Crassostrea virginica). Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo Động vật Thân mềm Toàn quốc lần thứ tư Nha Trang, 5-6/9/2005, tr. 212-220.

155. Lê Thị Bích Thảo, Bùi Thị Huyền, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2007) Xác định trình tự nucleotide tiểu phần 2 của NADH dehydogenaza ty thể (ND2) của người Việt Nam. Tạp chí Sinh học 29(1):65-69.

156. Trần Thị Minh Nguyệt, Trần Thế Thành, Phạm Đình Minh, Tống Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Tỵ, Nguyễn Bích Nhi, Bùi Quang Nghị, Phan Văn Chi (2007) Khảo sát hệ protein của loài ốc cối có vằn Conus litteratusthu thập từ vùng biển Nha Trang, Việt Nam. Hội thảo động vật thân mềm Toàn quốc lần thứ tư 17-18/9/2007, Nha Trang.

157. Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Bích Nhi, Lê Đức Hinh, Phan Văn Chi (2007) Báo cáo trường hợp: một bệnh nhân MELAS Việt Nam mang đột biến A3243G trong gen tRNALeu ty thể. Tạp chí Y học Việt Nam. 339(1):4-9.

159. Lê Thị Bích Thảo, Hoàng Anh Đức, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2007) Thiết kế vector biểu hiện TGF-TBK ở E. coli. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 45(5):27-34.

160. Nguyễn Thị Minh Phương, Trần Thế Thành, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2007) Phân tích sự thay đổi của các glycoprotein trong huyết thanh bệnh nhân đái tháo đường type 2. Tạp chí Sinh học. 29(3):90-94.

162. Bùi Thị Huyền, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2008) Tạo dòng và xác định trình tự gen mã hóa w-conotoxin MVIIA (CTX MVIIA). Tạp chí Công nghệ Sinh học. 6(4A):663-669.

163. Đỗ Quỳnh Hoa, Đỗ Thị Vinh An, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi(2008) A survey of thermostable sub-proteome from leukemia patient's serum. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 6(4A):591-598.

164. Nguyễn Đăng Tôn, Nguyễn Thị Tú Linh, Vũ Hải Chi, Trần Thị Ngọc Diệp, Địch Thị Kim Hương, Bùi Thị Tuyết, Nguyễn Hải Hà, Huỳnh Thị Thu Huệ, Lê Thị Thu Hiền, Trần Thị Phương Liên, Phan Văn Chi, Nông Văn Hải (2008) Đa hình kiểu đơn bội DNA ty thể của các cá thể người Việt Nam. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 6(4A):579-590.

165. Lê Thanh Hòa, Đinh Duy Kháng, Phan Văn Chi, Nông Văn Hải, Trương Nam Hải, Pham Việt Cường, Nguyễn Thị Bích Nga, Lê Trần Bình (2008) Virus cúm A/H5N1: Vấn đề dich tễ hoc, tiến hóa, hình thành genotype và tương đồng kháng nguyên-miễn dịch-vaccine. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 6(4A):529-553.

166. Trần Thế Thành, Đỗ Quỳnh Hoa, Nguyễn Bích Nhi, Nguyễn Trung Chính, Phan Văn Chi (2008) Phân tích proteome huyết thanh bệnh nhân ung thư lympho dạng non-Hodgkin. Tuyển tập báo cáo, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ tư: Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ nông, sinh, y học và công nghiệp thực phẩm. Hà Nội, 16-17/10/2008, tr. 535-539.

167. Lê Thị Bích Thảo, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2008) Nghiên cứu hoạt tính kháng các dòng tế bào ung thư biểu mô người in vitro của PBL2. Tuyển tập báo cáo, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ tư: Hóa sinh và sinh học phân tử phục vụ nông, sinh, y học và công nghiệp thực phẩm. Hà Nội, 16-17/10/2008, tr. 540-544.

168. Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Khắc Ngọc, Lê Đức Hinh, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2008) Phân tích hệ protein huyết thanh bệnh nhân MELAS mang đột biến điểm A3243G. Tạp chí Y học Việt Nam. 360(2):260-266.

169. Trần Thị Minh Nguyệt, Lê Thị Bích Thảo, Bùi Thị Huyền, Phạm Đình Minh, Trần Thế Thành, Nguyễn Bích Nhi, Đặng Diễm Hồng, Lê Quang Huấn, Quyền Đình Thi, Nông Văn Hải, Phan Văn Chi (2008) Xác định trình tự genome ty thể hoàn chỉnh từ các cá thể người Việt Nam. Tạp chí Công nghệ sinh học. 6(4A):569-578.

170. Lương Thị Lan Anh, Phan Thị Hoan, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Tiến Dũng, Phan Văn Chi (2008) Phân tách và xác định các glycoprotein của bệnh nhân chậm phát triển tâm thần do hội chứng Fragile X. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 59(6):23-29.

171. Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2008) Sự biến đổi của các protein bền nhiệt và glycosyl hóa ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2. Tạp chí Y học Việt Nam. 351(2):91-102.

172. Do Quynh Hoa, Do T. Vinh An, Nguyen Bich Nhi, Phan Van Chi (2008) A survey of thermostable sub-proteome from leukemis patient's serum, J Biotechnology. 6(4A):591-598.

173. Bùi Thị Huyền, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2008) Tạo dòng và xác định trình tự gen mã hóa w-conotoxin MVIIA. Tạp chí công nghệ sinh học. 6(4A):663-669.

174. Trần Thế Thành, Bùi Thị Huyền, Trần Minh Nguyệt, Lê Thị Bích Thảo, Phạm Đình Minh, Chau-Chung Han, Nguyễn Thị Tỵ, Nguyễn Bích Nhi, Bùi Quang Nghị, Phan Văn Chi (2008) Xác định conotoxin ở ốc cối Conus textile và Conus litteratus thu thập từ vùng biển Nha Trang. Tạp chí sinh học.

175. Bùi Thị Huyền, Trần Thế Thành, Lê Văn Phủng, Phan Văn Chi (2009) Nghiên cứu biểu hiện insulin người ở E. coli. Báo cáo Khoa học Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2009: Công nghệ Sinh học phục vụ Nông – Lâm nghiệp, Thủy sản, Công nghiệp, Y-Dược và bảo vệ Môi trường, Thái Nguyên, 26-27/11/2009, tr. 812-815.

176. Đoàn Việt Bình, Nguyễn Thị Kim Dung, Phan Văn Chi (2009) Nghiên cứu về metallothionein ở trai cánh xanh Cristaria bialata. Tạp chí Sinh học số 31(3):81-86.

177. Đoàn Việt Bình, Lê Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2009) Nghiên cứu tác dụng giảm đau của conotoxin tự nhiên và tái tổ hợp. Báo cáo Khoa học Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2009: Công nghệ Sinh học phục vụ Nông – Lâm nghiệp, Thủy sản, Công nghiệp, Y-Dược và bảo vệ Môi trường, Thái Nguyên, 26-27/11/2009, tr. 753-756.

178. Trần Thế Thành, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2009) Protein huyết thanh bệnh nhân Non-Hodgkin. Hội thảo VNProteomics lần thứ nhất, 1-2/4/2009, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 150-159.

179. Trần Thế Thành, Phí Thị Bích Ngọc, Nguyễn Tiến Dũng, Phan Văn Chi (2009) Tách và định danh protein màng tế bào gan ung thư. Hội thảo VNProteomics lần thứ nhất, 1-2/4/2009, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 141-149.

180. Vũ Khắc Ngọc, Vũ Minh Thiết, Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Thị Vinh An, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2009) Phát hiện protein bệnh và đột biến trong huyết thanh bệnh nhân Leukemia cấp. Hội thảo VNProteomics lần thứ nhất, 1-2/4/2009, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 129-140.

181. Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Minh Phương, Vũ Khắc Ngọc, Trần Thế Thành, Lê Thanh Vân, Nguyễn Vinh Quang, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2009) Phân tích hệ protein huyết thanh bệnh nhân đái tháo đường type 2. Hội thảo VNProteomics lần thứ nhất, 1-2/4/2009, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 111-119.

182. Phạm Đình Minh, Trần Thị Minh Nguyệt, Trần Thế Thành, Lê Đức Hinh, Phan Văn Chi (2009) Mức biểu hiện của ceruloplasmin trong huyết thanh bệnh nhân Wilson. Hội thảo VNProteomics lần thứ nhất, 1-2/4/2009, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 91-96.

183. Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thanh Vân, Nguyễn Vinh Quang, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2009) Nhận dạng glycoprotein huyết thanh bệnh nhân đái tháo đường type 2. Hội thảo VNProteomics lần thứ nhất, 1-2/4/2009, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 44-64.

184. Trần Thế Thành, Vũ Minh Thiết, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2009) Nghiên cứu proteome huyết thanh người. Hội thảo VNProteomics lần thứ nhất, 1-2/4/2009, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 34-43.

185. Phan Văn Chi (2009) Thực trạng nghiên cứu về proteomics. Hội thảo VNProteomics lần thứ nhất, 1-2/4/2009, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 13-21.

186. Bùi Thị Huyền, Lê Thị Bích Thảo, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2010) Biểu hiện và tinh chế w-conotoxin MVIIA ở E. Coli. Tạp chí sinh học. 32(2):89-93.

187. Nguyễn Thị Minh Phương, Lê Thị Bích Thảo, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2010) Nghiên cứu mức độ biểu hiện của haptoglobin trong huyết thanh bệnh nhân đái tháo đường type 2. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 8(3A):727-733.

188. Nguyễn Thị Minh Phương, Phạm Đức Đan, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2010) Phân đoạn nhiệt trong huyết thanh bệnh nhân đái tháo đường type 2. Tạp chí Y học Việt Nam. 372(2):130-137.

189. Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Khắc Ngọc, Phạm Đức Đan, Đỗ Vinh An, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2010) Sự thay đổi mức độ biểu hiện hệ glycoprotein huyết thanh bệnh nhân Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt. Kỷ yếu hội nghị sinh học phân tử và hóa sinh y học Toàn quốc lần thứ 2, Hà Nội, 18-19/9/2010. tr 132-137.

190. Bùi Thị Huyền, Nguyễn Nam Long, Phan Văn Chi (2010) Nghiên cứu tạo kháng thể kháng Ricin. Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

191. Bùi Thị Huyền, Lê Văn Phủng, Phan Văn Chi (2010) Nghiên cứu biểu hiện insulin người ở E. coli. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 48(1):73-80.

192. Bùi Thị Huyền, Lê Thị Bích Thảo, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2010) Biểu hiện và tinh chế w-conotoxin MVIIA ở E. coli. Tạp chí sinh học 32(2):89-93.

193. Phạm Đức Đan, Nguyễn Thị Minh Phương,Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2010) Nghiên cứu xác định adipokine trong huyết thanh bệnh nhân đái tháo đường type 2. Tạp chí Y học Việt Nam. 372(2):104-112.

194. Lê Thị Bích Thảo, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2011) Tách chiết và xác định conotoxin từ một số loài ốc cối thu thập ở vùng biển Nha Trang. Tạp chí Sinh học 33(3):74-80.

195. Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Hữu Chí, Đỗ Thị Vinh An, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2011) Khảo sát mức độ biểu hiện các glycoprotein huyết thanh bệnh nhân Leukemia lympho cấp. Tạp chí Y học Việt Nam 384(2):161-165.

196. Bùi Thị Huyền, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Thị Kim Dung, Lê Thị Bích Thảo, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2012) Nghiên cứu tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh của w- conotoxin MVIIA tái tổ hợp ở dạng protein dung hợp với thioredoxin. Tạp chí sinh học 34(4):515-520.

197. Phạm Đức Đan, Lê Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Hữu Chí, Phạm Đình Minh, Hà Phan Hải An, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2012) Xác định hệ protein nước tiểu bệnh nhân ghép thận có biến chứng thải ghép cấp tính. Tạp chí Y học Việt Nam 396(2):32-36.

198. Phạm Đức Đan, Nguyễn Thị Minh Phương, Trần Thị Minh Nguyệt , Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2012) Nghiên cứu mức độ biểu hiện của fibrinogen trong huyết thanh bệnh nhân đái tháo đường type 2. Tạp chí Công nghệ Sinh học 10(2):217-223.

199. Phạm Đức Đan, Nguyễn Thị Minh Phương, Phạm Đình Minh, Hà Phan Hải An, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2012) Phân tích hệ protein nước tiểu bệnh nhân ghép thận có biến chứng thải ghép cấp tính. Tạp chí Công nghệ Sinh học 10(1):15-21.

200. Nguyễn Thị Minh Phương, Phạm Đức Đan, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn, Chi (2012) Phân tích hệ protein huyết thanh bệnh đái tháo đường type 2. Tạp chí sinh học. 34(2):253-258.

201. Phạm Đức Đan, Nguyễn Thị Minh Phương, Phạm Đình Minh, Hà Phan Hải An, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2012) . Phân tích hệ protein nước tiểu bệnh nhân ghép thận có biến chứng thải ghép cấp tính. Tạp chí Công nghệ Sinh học 10(1):15-21.

202. Đoàn Việt Bình, Bùi Thị Huyền, Nguyễn Thị Kim Dung, Lê Thị Bích Thảo, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2012) Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng giảm đau của w- conotoxin MVIIA ở dạng protein dung hợp với thioredoxin. Tạp chí sinh học. 34(2):241-245.

203. Đoàn Việt Bình, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2013) Mô hình bệnh tiểu đường biến chứng ở chuột cống trắng bằng khẩu phần mỡ cao và tiêm Streptozotocin liều thấp. Tạp chí Sinh học 35(3):390-396

204. Phạm Đức Đan, Đỗ Hữu Chí, Hà Phan Hải An, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2012) Phân tích và xác định hệ protein nước tiểu nước tiểu bệnh nhân ghép thận có biến chứng thải ghép cấp tính. Tạp chí khoa học và công nghệ 50(3):335-341.

205. Đỗ Hữu Chí, Lê Thị Bích Thảo, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Đức Đan, Bùi Thị Huyền, Đỗ Doãn Lợi, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2013) Xác định đa hình nucleotide đơn trong vùng promoter đoạn gen matrix metalloproteinase-9 ở bệnh nhân hộ chứng mạch vành cấp. Tạp chí Công nghệ sinh học.

206. Đỗ Hữu Chí, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Đức Đan, Đặng Minh Hải, Đỗ Doãn Lợi, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2013) Phân tích các glycoprotein trong huyết thanh bệnh nhân có hội chứng mạch vành cấp. Tạp chí sinh học. 35(1):125-132.

207. Bùi Thị Huyền, Phạm Đức Đan, Đỗ Hữu Chí, Lê Thị Bích Thảo, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2013) Nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện μo-conotoxin MrVIB. Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc lần thứ nhất, Hà Nội, 27/9/2010. Tr. 341-345.

208. Nguyễn Thị Minh Phương, Trần Thái Thượng, Phạm Đức Đan, Đỗ Hữu Chí, Nguyễn Bích Nhi, Đặng Minh Hải, Đỗ Doãn Lợi, Phan Phan Văn Chi (2013) Mức độ biểu hiện của protein bền nhiệt trong huyết thanh bệnh nhân mắc hội chứng mạch vành cấp. Tạp chí Y học Việt Nam 410(2):114-120.

209. Đỗ Hữu Chí, Phạm Đức Đan, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Minh Phương, Lê Thị Bích Thảo, Đỗ Doãn Lợi, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2014) Nhân diện hệ protein HDL và LDL trong huyết thanh bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp. Tạp chí Y học Việt Nam 412:36-41.

210. Nguyễn Thị Minh Phương, Lê Thị Bích Thảo, Bùi Thị Huyền, Đỗ Hữu Chí, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2015) Thu nhận và xác định các Phosphoprotein trong huyết thanh người. Tạp chí Y học Việt Nam 433:44-49.

211. Đỗ Hữu Chí, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Đức Đan, Lê Thị Bích Thảo, Đỗ Doãn Lợi, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2015) Nhận dạng và mô tả đặc điểm hệ glycoprotein huyết thanh bệnh nhân Hội chứng mạch vành cấp. Tạp chí Sinh học 37(1):151-157. 

212. Lê Thị Bích Thảo, Bùi Thị Huyền, Đoàn Việt Bình, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Minh Phương, Đỗ Hữu Chí, Bùi Quang Nghị, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2016) Nghiên cứu conotoxin từ nọc ốc cối biển (giống Conus) ứng dụng trong y dược. Tạp chí Sinh học 38(2): 264-268.

213.  Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị  Thái, Trần Thị Thanh Vân, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Thị Bích Thảo, Nguyễn Quang (2016) Producing of 85/15 NR/PE-AgNP blend having antibacterial growth property, Tạp chí khoa học và công nghệ 53(4A): 240-249

214.  Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Minh Phương, Bùi Thị Huyền, Phạm Đình Minh, Đỗ Hữu Chí, Nguyễn Thị Phương Liên, Phan Văn Chi, Lê Thị Bích Thảo (2017) Phân tích hệ protein/peptide nọc độc ong Vespa velutina phân lập ở Việt Nam bằng kỹ thuật proteomics, Tạp chí Công nghệ Sinh học 15(2); 1-7 

3.     215. Đỗ Hữu Chí, Nguyễn Thị Minh Phương, Bùi Thị Huyền, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Đình Minh, Đỗ Doãn Lợi, Nguyễn Thúy Huyền, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi, Lê Thị Bích Thảo (2017) Nồng độ Matrix Metalloproteinase-9 trong huyết thanh bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp ở Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Sinh học 15(1): 15-21

       216. Bùi Thị Huyền, Phạm Đình Minh, Nguyễn Nam Long, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Bích Thảo, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2017) Nghiên cứu tạo kháng thể kháng ricin. Tạp chí Y học Việt Nam, ISSN:1859-1868.