Tất cả các công bố khoa học: 1203

2012 | Bài báo quốc tế | 2089
2013 | Bài báo trong nước | 5556
2010 | Bài báo trong nước | 2257
2012 | Bài báo quốc tế | 2308
2013 | Bài báo quốc tế | 2288
2010 | Bài báo trong nước | 2348
2011 | Bài báo quốc tế | 2300
2013 | Bài báo trong nước | 2200
2010 | Bài báo trong nước | 2280
2012 | Bài báo quốc tế | 2245
2010 | Bài báo trong nước | 2300
2012 | Bài báo quốc tế | 2174
2013 | Bài báo quốc tế | 2107
2013 | Bài báo quốc tế | 2269
2012 | Bài báo quốc tế | 2256
2011 | Bài báo quốc tế | 2331
2010 | Bài báo quốc tế | 2086