Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 588
2010 | Bài báo quốc tế | 620
2010 | Bài báo quốc tế | 537
2011 | Bài báo quốc tế | 591
2010 | Bài báo quốc tế | 583
2010 | Bài báo quốc tế | 560
2013 | Bài báo quốc tế | 600
2013 | Bài báo quốc tế | 568
2013 | Bài báo quốc tế | 479
2013 | Bài báo quốc tế | 562
2011 | Bài báo trong nước | 1196