Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1636
2010 | Bài báo trong nước | 1582
2010 | Bài báo quốc tế | 1693
2010 | Bài báo quốc tế | 1588
2011 | Bài báo quốc tế | 1729
2010 | Bài báo quốc tế | 1681
2010 | Bài báo quốc tế | 1658
2013 | Bài báo quốc tế | 1649
2013 | Bài báo quốc tế | 1662
2013 | Bài báo quốc tế | 1466
2013 | Bài báo quốc tế | 1629
2009 | Bài báo trong nước | 1790
2009 | Bài báo trong nước | 1691
2011 | Bài báo trong nước | 1646
2011 | Bài báo trong nước | 5251
2001 | Bài báo trong nước | 1617
2013 | Bài báo trong nước | 1634
2011 | Bài báo trong nước | 1603
2012 | Bài báo trong nước | 1536
2013 | Bài báo trong nước | 1684