Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1440
2010 | Bài báo trong nước | 1380
2010 | Bài báo quốc tế | 1508
2010 | Bài báo quốc tế | 1398
2011 | Bài báo quốc tế | 1542
2010 | Bài báo quốc tế | 1466
2010 | Bài báo quốc tế | 1458
2013 | Bài báo quốc tế | 1460
2013 | Bài báo quốc tế | 1461
2013 | Bài báo quốc tế | 1301
2013 | Bài báo quốc tế | 1431
2009 | Bài báo trong nước | 1601
2009 | Bài báo trong nước | 1489
2011 | Bài báo trong nước | 1432
2011 | Bài báo trong nước | 4620
2001 | Bài báo trong nước | 1421
2013 | Bài báo trong nước | 1435
2011 | Bài báo trong nước | 1398
2012 | Bài báo trong nước | 1336
2013 | Bài báo trong nước | 1475