Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1220
2010 | Bài báo trong nước | 1166
2010 | Bài báo quốc tế | 1281
2010 | Bài báo quốc tế | 1171
2011 | Bài báo quốc tế | 1306
2010 | Bài báo quốc tế | 1216
2010 | Bài báo quốc tế | 1214
2013 | Bài báo quốc tế | 1233
2013 | Bài báo quốc tế | 1220
2013 | Bài báo quốc tế | 1105
2013 | Bài báo quốc tế | 1205
2009 | Bài báo trong nước | 1353
2009 | Bài báo trong nước | 1247
2011 | Bài báo trong nước | 1195
2011 | Bài báo trong nước | 3873
2001 | Bài báo trong nước | 1191
2013 | Bài báo trong nước | 1208
2011 | Bài báo trong nước | 1172
2012 | Bài báo trong nước | 1107
2013 | Bài báo trong nước | 1244