Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1980
2010 | Bài báo trong nước | 1951
2010 | Bài báo quốc tế | 2025
2010 | Bài báo quốc tế | 1962
2011 | Bài báo quốc tế | 2074
2010 | Bài báo quốc tế | 2044
2010 | Bài báo quốc tế | 2048
2013 | Bài báo quốc tế | 2020
2013 | Bài báo quốc tế | 2050
2013 | Bài báo quốc tế | 1792
2013 | Bài báo quốc tế | 1981
2009 | Bài báo trong nước | 2139
2009 | Bài báo trong nước | 2048
2011 | Bài báo trong nước | 2007
2011 | Bài báo trong nước | 6396
2001 | Bài báo trong nước | 1978
2013 | Bài báo trong nước | 2017
2011 | Bài báo trong nước | 1975
2012 | Bài báo trong nước | 1875
2013 | Bài báo trong nước | 2025