Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 606
2010 | Bài báo quốc tế | 642
2010 | Bài báo quốc tế | 556
2011 | Bài báo quốc tế | 612
2010 | Bài báo quốc tế | 598
2010 | Bài báo quốc tế | 576
2013 | Bài báo quốc tế | 616
2013 | Bài báo quốc tế | 589
2013 | Bài báo quốc tế | 495
2013 | Bài báo quốc tế | 579
2011 | Bài báo trong nước | 1257