Tất cả các công bố khoa học: 1203

2009 | Bài báo quốc tế | 1291
2010 | Bài báo trong nước | 1234
2010 | Bài báo quốc tế | 1354
2010 | Bài báo quốc tế | 1247
2011 | Bài báo quốc tế | 1389
2010 | Bài báo quốc tế | 1303
2010 | Bài báo quốc tế | 1299
2013 | Bài báo quốc tế | 1309
2013 | Bài báo quốc tế | 1303
2013 | Bài báo quốc tế | 1169
2013 | Bài báo quốc tế | 1287
2009 | Bài báo trong nước | 1439
2009 | Bài báo trong nước | 1319
2011 | Bài báo trong nước | 1272
2011 | Bài báo trong nước | 4137
2001 | Bài báo trong nước | 1266
2013 | Bài báo trong nước | 1284
2011 | Bài báo trong nước | 1243
2012 | Bài báo trong nước | 1179
2013 | Bài báo trong nước | 1320