Tất cả các công bố khoa học: 1203

2004 | Bài báo trong nước | 1675
2011 | Bài báo trong nước | 1852
2013 | Bài báo trong nước | 1751
2013 | Bài báo trong nước | 5227
2011 | Bài báo quốc tế | 1811
2009 | Bài báo quốc tế | 1705
2010 | Bài báo quốc tế | 1693
2013 | Bài báo quốc tế | 1764
2010 | Bài báo quốc tế | 1726
2013 | Bài báo trong nước | 1792
2010 | Bài báo trong nước | 1708
2003 | Bài báo trong nước | 1657
2011 | Bài báo trong nước | 1648
2009 | Bài báo trong nước | 1515
2009 | Bài báo trong nước | 1621
2013 | Bài báo trong nước | 1748