Tất cả các công bố khoa học: 1203

2004 | Bài báo trong nước | 1504
2011 | Bài báo trong nước | 1650
2013 | Bài báo trong nước | 1542
2013 | Bài báo trong nước | 4580
2011 | Bài báo quốc tế | 1636
2009 | Bài báo quốc tế | 1531
2010 | Bài báo quốc tế | 1506
2013 | Bài báo quốc tế | 1571
2010 | Bài báo quốc tế | 1527
2013 | Bài báo trong nước | 1609
2010 | Bài báo trong nước | 1530
2003 | Bài báo trong nước | 1481
2011 | Bài báo trong nước | 1466
2009 | Bài báo trong nước | 1340
2009 | Bài báo trong nước | 1431
2013 | Bài báo trong nước | 1566