Tất cả các công bố khoa học: 1203

2013 | Bài báo trong nước | 1200
2011 | Bài báo quốc tế | 621
2009 | Bài báo quốc tế | 601
2010 | Bài báo quốc tế | 581
2013 | Bài báo quốc tế | 603
2010 | Bài báo quốc tế | 606