Tất cả các công bố khoa học: 1203

2004 | Bài báo trong nước | 1357
2011 | Bài báo trong nước | 1468
2013 | Bài báo trong nước | 1375
2013 | Bài báo trong nước | 4078
2011 | Bài báo quốc tế | 1454
2009 | Bài báo quốc tế | 1368
2010 | Bài báo quốc tế | 1346
2013 | Bài báo quốc tế | 1404
2010 | Bài báo quốc tế | 1366
2013 | Bài báo trong nước | 1454
2010 | Bài báo trong nước | 1381
2003 | Bài báo trong nước | 1319
2011 | Bài báo trong nước | 1304
2009 | Bài báo trong nước | 1193
2009 | Bài báo trong nước | 1275
2013 | Bài báo trong nước | 1410