Tất cả các công bố khoa học: 1203

2004 | Bài báo trong nước | 2029
2011 | Bài báo trong nước | 2268
2013 | Bài báo trong nước | 2118
2013 | Bài báo trong nước | 6369
2011 | Bài báo quốc tế | 2194
2009 | Bài báo quốc tế | 2060
2010 | Bài báo quốc tế | 2061
2013 | Bài báo quốc tế | 2152
2010 | Bài báo quốc tế | 2090
2013 | Bài báo trong nước | 2150
2010 | Bài báo trong nước | 2070
2003 | Bài báo trong nước | 2029
2011 | Bài báo trong nước | 2058
2009 | Bài báo trong nước | 1861
2009 | Bài báo trong nước | 1993
2013 | Bài báo trong nước | 2121