Tất cả các công bố khoa học: 1203

2004 | Bài báo trong nước | 1185
2011 | Bài báo trong nước | 1298
2013 | Bài báo trong nước | 1185
2013 | Bài báo trong nước | 3433
2011 | Bài báo quốc tế | 1257
2009 | Bài báo quốc tế | 1187
2010 | Bài báo quốc tế | 1175
2013 | Bài báo quốc tế | 1221
2010 | Bài báo quốc tế | 1178
2013 | Bài báo trong nước | 1293
2010 | Bài báo trong nước | 1207
2003 | Bài báo trong nước | 1137
2011 | Bài báo trong nước | 1137
2009 | Bài báo trong nước | 1044
2009 | Bài báo trong nước | 1107
2013 | Bài báo trong nước | 1219