Tất cả các công bố khoa học: 1203

2010 | Bài báo trong nước | 1303
2009 | Bài báo trong nước | 1356
2011 | Bài báo trong nước | 1369
2009 | Bài báo trong nước | 1372
2009 | Bài báo trong nước | 1293
2013 | Bài báo trong nước | 1332
2012 | Bài báo trong nước | 1330
2009 | Bài báo trong nước | 1105
2009 | Bài báo trong nước | 1344
2011 | Bài báo trong nước | 1307
2013 | Bài báo trong nước | 1325
2009 | Bài báo trong nước | 1363
2009 | Bài báo trong nước | 1323
2010 | Bài báo trong nước | 1338
2010 | Bài báo trong nước | 1322
2010 | Bài báo trong nước | 1326
2010 | Bài báo trong nước | 1263
2012 | Bài báo trong nước | 1351
2010 | Bài báo trong nước | 1287