Tất cả các công bố khoa học: 1203

2010 | Bài báo trong nước | 1229
2009 | Bài báo trong nước | 1277
2011 | Bài báo trong nước | 1290
2009 | Bài báo trong nước | 1288
2009 | Bài báo trong nước | 1225
2013 | Bài báo trong nước | 1261
2012 | Bài báo trong nước | 1260
2009 | Bài báo trong nước | 1041
2009 | Bài báo trong nước | 1266
2011 | Bài báo trong nước | 1221
2013 | Bài báo trong nước | 1244
2009 | Bài báo trong nước | 1293
2009 | Bài báo trong nước | 1244
2010 | Bài báo trong nước | 1262
2010 | Bài báo trong nước | 1251
2010 | Bài báo trong nước | 1243
2010 | Bài báo trong nước | 1192
2012 | Bài báo trong nước | 1262
2010 | Bài báo trong nước | 1210