Thông tin luân án NCS. Lưu Thị Tâm

  • Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu đặc điểm sinh học và tạo sinh khối giàu astaxanthin của loài vi tảo lục Haematococcus pluvialis Flotow nhằm ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản"
  • Chuyên ngành: Hóa sinh học Mã số: 62 42 01 16
  • Họ và tên Nghiên cứu sinh: Lưu Thị Tâm
  • Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Đặng Diễm Hồng
  • Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Lần đầu tiên nghiên cứu có hệ thống về đặc điểm sinh học và tạo sinh khối giàu astaxanthin của vi tảo lục Haematococcus pluvialis Flotow HB nguồn gốc Việt Nam đạt mật độ 4,02 x 106 TB/mL và 48,8 mg astaxanthin/g sinh khối khô.

2. Bước đầu thử nghiệm hiệu quả việc sử dụng sinh khối của chủng H. pluvialis HB giàu astaxanthin bổ sung vào thức ăn cho cá hồi Vân và cá Koi Nhật ở Việt Nam.