Thông tin luân án NCS. Đào Thị Sen

  • Tên đề tài luận án: Nghiên cứu biểu hiện gen GP5 của virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) trên tế bào thuốc lá và hạt đậu tương.
  • Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 62 42 01 21
  • Họ và tên Nghiên cứu sinh: Đào Thị Sen
  • Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Chu Hoàng Hà - Viện Công nghệ sinh học

TS. Nguyễn Tường Vân - Viện Công nghệ sinh học

  • Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đã phát triển thành công hai hệ thống vector chuyển gen thực vật nhằm tăng cường mức độ biểu hiện kháng nguyên GP5 của virus PRRS: vector pHSP-TMV-LTB-GP5 biểu hiện GP5 kết hợp với LTB của E. coli được điều khiển bởi promoter cảm ứng nhiệt HSP 18.2 và virus khảm thuốc lá (TMV), vector pPhaso-LTB-GP5 biểu hiện GP5 cùng LTB đặc hiệu trong hạt dưới sự điều khiển của promoter β-phaseolin.

2. Đã tạo được 20 dòng tế bào thuốc lá BY-2 mang cấu trúc gen chuyển GP5 dưới sự điều khiển của promoter HSP cùng yếu tố virus TMV và 10 dòng thuốc lá, 13 dòng đậu tương từ giống ĐT 26 mang cấu trúc gen chuyển GP5 dưới sự điều khiển của promoter β-phaseolin.

3. Mức độ biểu hiện của protein tái tổ hợp GP5 đã được tăng cường, đạt mức 3,4% protein hòa tan tổng số (TSP) ở tế bào thuốc lá BY-2 và 2,2% TSP trong hạt thuốc lá.

4. Đã chứng minh được protein GP5 biểu hiện trong tế bào thuốc lá BY-2 khi sử dụng qua đường miệng có khả năng kích thích sinh kháng thể đặc hiệu kháng GP5 ở lợn thí nghiệm.