Học bổng nghiên cứu ở Thụy Điển, 2015-2016

Thông tin chi tiết xem tại

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/VINNMER-Marie-Curie-Incoming/