Phòng Công nghệ phôi

  • Tên phòng: Phòng Công nghệ phôi
  • Địa chỉ: Nhà B4
  • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Chí Thuận
  • Điện thoại: 04.37562902     Fax: 04 38363144     E-mail: ncthuan@vast.ac.vn
  • Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Văn Hạnh
  • Điện thoại:                      Fax: 04 38363144

Phòng Công nghệ phôi là đơn vị nghiên cứu khoa học thuộc Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tiền thân của Phòng là Phòng Sinh học Sinh sản và Phát triển (1983-1992), được thành lập trực thuộc Trung tâm Khoa học Đà Lạt và Văn phòng Viện Khoa học Việt Nam để tham gia các chương trình phát triển tiềm lực khoa học của Viện tại Tây Nguyên. Năm 1992, theo chủ trương tổ chức lại các đơn vị nghiên cứu của Viện Khoa học Việt Nam, Phòng sát nhập vào Viện Công nghệ sinh học và đổi tên là Phòng Công nghệ Phôi.

Xem tiếp...