Thể loại: Bài báo trong nước

Tác giả: Nguyễn Thế Trang, Trần Đình Mấn, Phạm Thanh Hà.

Đơn vị: Phòng Vật liệu sinh học

Đăng tại: Báo cáo khoa học Hội nghị An toàn vệ sinh thực phẩm toàn quốc, Hà Nội:

Tập,(số),trang: 164-169.

Số ISBN:

Năm: 2009Số lần xem: 1318
Ngày cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014