Thể loại: Bài báo quốc tế

Tác giả: Reddy KE, Noh JH, Choe SE, Kweon CH, Yoo MS, Doan HT, Ramya M, Yoon BS, Nguyen LT, Nguyen TT, Dong Van Quyen, Jung SC, Chang KY, Kang SW.

Đơn vị: Phòng Vi sinh phân tử

Đăng tại: Virus Genes. 2013;

Tập,(số),trang: 47(1):126-32.

Số ISBN:

Năm: 2013Số lần xem: 1286
Ngày cập nhật: Thứ ba, 11 Tháng 11 2014