Thông tin tiểu ban Công nghệ sinh học

1. Danh sách thành viên Tiểu ban CNSH
(Được thành lập theo Quyết định số 315/QĐ-VHL ngày 18/3/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN)

 • Trưởng tiểu ban: GS. TS. Trương Nam Hải Viện Công nghệ sinh học
 • Phó trưởng tiểu ban: PGS. TS. Chu Hoàng Hà Viện Công nghệ sinh học
 • PGS. TS. Hoàng Nghĩa Sơn Viện Sinh học nhiệt đới
 • Ủy viên, thư ký: TS. Phùng Thu Nguyệt Viện Công nghệ sinh học
 • Ủy viên: TS. Nguyễn Thị Châu Viện Nghiên cứu KH Tây Nguyên
 • PGS. TS. Nông Văn Hải Viện nghiên cứu hệ gen
 • GS. TS Phan Văn Chi Viện Công nghệ sinh học
 • PGS. TS. Lê Mai Hương Viện Hóa học và các hợp chất TN
 • TS. Đồng Văn Quyền Viện Công nghệ sinh học


2. Ban tổ chức Hội nghị

 •  Thành viên Tiểu ban CNSH
 •  Hỗ trợ Ban tổ chức: KS. Phạm Nguyệt Minh Viện Công nghệ sinh học
  • TS. Nguyễn Cường Viện Công nghệ sinh học
  • TS. Phí Quyết Tiến Viện Công nghệ sinh học
  • Ths. Bùi Hải Hà Viện Công nghệ sinh học

3. Hội đồng khoa học:
I. Công nghệ sinh học vi sinh

 • PGS. TS. Lê Mai Hương Viện Hóa học HC thiên nhiên
 • TS. Nguyễn Thị Châu Viện NCKH Tây Nguyên
 • PGS. TS. Đinh Duy Kháng Viện CNSH
 • TS Phí Quyết Tiến Viện CNSH
 • TS. Nguyễn Kim Thoa Viện CNSH
 • TS. Vũ Văn Hạnh Viện CNSH

II. Công nghệ gen, protein, enzyme

 • GS. TS. Trương Nam Hải Viện CNSH
 • PGS. TS. Nông Văn Hải Viện nghiên cứu hệ gen
 • GS. TS Phan Văn Chi Viện CNSH
 • TS. Nguyễn Trung Nam Viện CNSH
 • TS. Đỗ Thị Tuyên Viện CNSH

III. Công nghệ sinh học tế bào động vật

 • PGS. TS. Hoàng Nghĩa Sơn Viện Sinh học nhiệt đới
 • PGS. TS. Lê Quang Huấn Viện CNSH
 • TS. Trần Thị Thanh Huyền Viện CNSH
 • TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy Viện CNSH
 • TS. Nguyễn Văn Hạnh Viện CNSH

IV. Công nghệ sinh học tế bào thực vật

 • PGS. TS. Chu Hoàng Hà Viện CNSH
 • PGS. TS. Nguyễn Đức Thành Viện CNSH
 • PGS. TS. Lê Văn Sơn Viện CNSH
 • TS. Lê Thị Thu Hiền Viện nghiên cứu hệ gen
 • TS. Phạm Bích Ngọc Viện CNSH

V. Công nghệ sinh học Y – dược

 • PGS. TS. Lê Thanh Hòa Viện CNSH
 • TS. Đỗ Thị Thảo Viện CNSH
 • TS. Đồng Văn Quyền Viện CNSH
 • TS. Đỗ Thị Huyền Viện CNSH
 • TS. Nguyễn Huy Hoàng Viện nghiên cứu hệ gen
 • TS. Nguyễn Hải Hà Viện nghiên cứu hệ gen

VI. Công nghệ sinh học môi trường

 • PGS. TS. Đặng Diễm Hồng Viện CNSH
 • PGS. TS. Trần Đình Mấn Viện CNSH
 • TS. Lê Thị Nhi Công Viện CNSH
 • TS. Bùi Văn Ngọc Viện CNSH
 • TS. Kiều Thị Quỳnh Hoa Viện CNSH
 • TS. Hoàng Minh Hiền Viện CNSH