Quy chế HTQT của Viện Công nghệ sinh học (Ngày 07/8/2008)