Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc và liệu pháp gen

  • Giám đốc: TS. Nguyễn Trung Nam
  • Điện thoại: 024 37564832         Fax: 024 38363144        
  • E-mail: nam@ibt.ac.vn

Giới thiệu lịch sử và sự phát triển của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tế bào gốc và Liệu pháp gen

Căn cứ công văn số: 269/VHL-TCCB ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và quyết định số 102/CNSH ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Viện Công nghệ sinh học, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tế bào gốc và Liệu pháp gen ra đời
• 2020 đến nay: Trung Tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tế bào gốc và Liệu pháp gen - Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam
• 2020 đến nay: Giám đốc Tiến sĩ Nguyễn Trung Nam

Phương hướng phát triển của Trung tâm:

  • Ứng dụng và chuyển giao các công nghệ nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc và liệu pháp gen;
  • Tăng cường các công bố nghiên cứu và ứng dụng chất lượng cao tế bào gốc và liệu pháp gen.