Lĩnh vực nghiên cứu

PTNTĐCNG là đơn vị nghiên cứu, triển khai, dịch vụ, tư vấn khoa học và công nghệ về công nghệ gen và các lĩnh vực có liên quan. PTNTĐCNG hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm, ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định khác của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Công nghệ sinh học. PTNTĐCNG là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để giao dịch và được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại kho bạc và ngân hàng. PTNTĐCNG tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Viện Công nghệ sinh học theo hướng công nghệ gen và các hướng khác có liên quan của Viện. Chức năng và nhiệm vụ của Phòng như sau:

Chức năng của PTNTĐCNG:

  1. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về công nghệ gen và các lĩnh vực có liên quan.
  2. Tiến hành các dịch vụ, tư vấn khoa học và công nghệ về công nghệ gen và các lĩnh vực có liên quan.
  3. Tham gia đào tạo cán bộ và hợp tác quốc tế về công nghệ gen và các lĩnh vực có liên quan.

Nhiệm vụ của PTNTĐCNG:

  1. Tiến hành các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng genomics, proteomics, metabolomics, bioinformatics trên các đối tượng người, động vật, thực vật và vi sinh vật.
  2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen trong y - dược, nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp và bảo vệ môi trường; giám định gen và sinh vật biến đổi gen; nghiên cứu bảo tồn và khai thác nguồn gen đặc hữu của nước ta.
  3. Triển khai các dịch vụ, tư vấn khoa học công nghệ, tham gia xây dựng chính sách có liên quan đến công nghệ gen và các lĩnh vực có liên quan.
  4. Tham gia đào tạo cán bộ (cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ và sau tiến sỹ) có năng lực nghiên cứu và chuyên sâu về công nghệ gen và các lĩnh vực có liên quan.
  5. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc về công nghệ gen và các lĩnh vực khác có liên quan.
  6. Quản lý trang, thiết bị của PTNTĐCNG.