Mã đề tài : NVQG-2011/24

Thể loại: ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC

Chủ nhiệm đề tài: Đinh Duy Kháng

Thời gian thực hiện : 2011-2015

Đơn vị thực hiện : Phòng Vi sinh phân tử

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 14500 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015