TS. Bùi Văn Ngọc

Chức vụ: Trưởng phòng, Phó GĐ phòng TN Trọng điểm CN Gen

Địa chỉ: Phòng 207 nhà B4

Email: bui@ibt.ac.vn

Điện thoại: 024 37 56 82 86

KS. Lã Thị Lan Anh

Địa chỉ: Phòng 208, Nhà B4
Điện thoại: 024 37 56 82 86

Email: anhltl@ibt.ac.vn

Cộng tác viên

1. PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Viện trưởng - Cố vấn khoa học
2. TS. Đồng Văn Quyền, P.Viện Trưởng, Trưởng phòng Vi sinh vật phân tử - Cộng tác viên
3. ThS. Hoàng Hà
4. CN. Lê Phương Hoàng Anh
5. CN. Nguyễn Thanh Ngọc