Các hướng nghiên cứu chuyên sâu về Tin sinh học:

  • Cung cấp dịch vụ đào tạo và phân tích xử lý tin sinh học cho các cá nhân, tổ chức nghiên cứu khoa học quan tâm.
  • Giải trình tự hệ gen (Genome Sequencing): tập trung nghiên cứu các công nghệ và thiết bị giải trình tự gen và các quy trình để lập bản đồ hệ gen, bản đồ hệ phiên mã (transcriptome), hệ protein (proteom). Xây dựng hệ thống phần mềm Tin sinh học tích hợp các chương trình phân tích và xử lý tương ứng với quy trình lập bản đồ hệ gen. Từng bước đưa các chương trình cùng với dữ liệu lên mạng internet để chia sẻ và phục vụ các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.
  • Phân tích dữ liệu Microarray (Microarray data analysis): phân tích xử lý dữ liệu biểu hiện gen thu được từ các thí nghiệm microarray để giải quyết các bài toán như dự đoán binding sites, dự đoán tương tác protein và chức năng protein, tái lập mạng điều khiển gen, ...