Phòng Các Chất Chức Năng Sinh Học

  • Trưởng phòng: PGS.TS. Vũ Văn Hạnh
  • Địa chỉ: Phòng 303- 304 Nhà B4
  • Điện thoại CQ: 024 379. 179. 48       Di động: 01695. 794.701    Fax: 024 38363144        
  • E-mail: vvhanh@ibt.ac.vn

- Phòng Các chất chức năng sinh học được thành lập ngày 20/01/2009 do PGS.TS Nguyễn Kim Cúc làm Trưởng phòng, sau đó PGS.TS. Phạm Việt Cường làm Trưởng phòng.

- Theo Quyết định số 348/QĐ-CNSH ngày 03/7/2012 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học bổ nhiệm PGS.TS. Vũ Văn Hạnh làm Phó trưởng phòng- Phụ trách phòng Và Quyết định 384/QĐ-VCNSH ngày 30/7/2013 bổ nhiệm PGS.TS. Vũ Văn Hạnh làm Trưởng phòng.